Statens pensjonskasse i tall

  201820172016
Kunder i pensjonsordningen Antall 1 415 1 413 1 430
Medlemmer Antall 1 089 000 1 075 000 1 069 000
Yrkesaktive medlemmer Antall 304 000 302 000 302 000
Delvis yrkesaktive og delvis pensjonister Antall 14 700 15 000 15 000
Pensjonister Antall 291 000 283 000 275 000
Personer med rettighet fra tidligere arbeidsforhold* Antall 479 000 475 000 477 000

Tjenestepensjon

       
Opptjente pensjonsrettigheter** Mill. kroner 551 000 530 000 509 000
Pensjonspremie*** Mill. kroner 23 300 21 400 15 100
Utbetalte pensjoner Mill. kroner 27 900 26 700 25 800

Lån

       
Utlånsportefølje Mill. kroner 42 800 49 300 58 300
Søknader om boliglån Antall 6 850 5 000 4 500
Lånekunder Antall 44 300 49 800 56 800

Personskadeforsikring

       
Premieinntekter Mill. kroner; 233 235 239
Utbetalte personskade- og gruppelivserstatninger (inkl, avgift NAV og div. honorarer, ekskl. refusjoner) *** Mill. kroner 329 308 269

Kapitalforvaltning

       
Fondsmidler i Apotekordningen Mill. kroner  9 800 9 300 8 500
Årlig avkastning på fondsmidlene i Apotekordningen Prosent 1,8 5 4,8

Interne nøkkeltall

       
Årsverk Antall 375 370 385
Driftskostnader Mill. kroner 555 518 544
Lønnsandel av driftskostnader Prosent 47 46 49
Lønn og sosiale kostnader per årsverk**** Kroner 692 000 632 000 694 000


* Arbeider ikke lenger i virksomhet knyttet til SPK, men har pensjonsrettigheter hos SPK (oppsatt rett)
** Se regnskapsnote 10 i årsrapporten for fordeling på de enkelte ordningene, samt hva som inngår i SPKs regnskap
*** Tidligere år har vi benyttet utbetalinger etter fratrekk av refusjoner i nøkkeltallene. I 2019-tallene er alle de årlige beløpene oppgitt uten fratrekk fra refusjoner.
**** I 2017 hadde vi lave pensjonskostnader. I 2018 er vi tilbake til tidligere nivå.

Alle nøkkeltall inkluderer alle ordningene. Tallene er oppdatert 31.12.2018.