Statens pensjonskasse i tal

Medlemsverksemder og medlemmer    2020 2019 2018
Medlemsverksemder i pensjonsordningane Antal 1 316 1 390 1 415
Medlemmer Antal 1 097 400 1 097 000 1 089 000
Yrkesaktive medlemmer Antal 297 800  297 000 304 000
Delvis yrkesaktive og delvis pensjonistar Antal 13 000  13 800 14 700
Pensjonistar Antal 308 200  299 000 291 000
Personar med rett frå tidlegere arbeidsforhold* Antal 491 400  487 000 479 000

Tenestepensjon

       
Opptente pensjonsrettar Mill. kroner 584 000  570 000 551 000
Pensjonspremie Mill. kroner 25 000  24 500 23 300
Utbetalte pensjonar Mill. kroner 29 900  29 100 27 900

Lån

       
Utlånsportefølje Mill. kroner 39 400  45 700 42 800
Søknadar om bustadlån  Antal 7000  12 500 6 850
Lånekunder Antal 38 900  44 500 44 300

Personskadeforsikring

       
Premieinntekter Mill. kroner 200  215 233
Utbetalte personskade- og gruppelivserstatningar (inkl, avgift NAV og div. honorar, ekskl. refusjoner) *** Mill. kroner 307  285 329

Kapitalforvaltning

       
Fondsmidler i Apotekordninga Mill. kroner 11 900  10 800 9 800
Årleg avkastning på fondsmidlar i Apotekordninga Prosent 6,0 6,5  1,8

Utvalde nøkkeltall

       
Antal tilsette (gjennomsnitt for året) Antal 415 398 395
Antal avtalte årsverk (gjennomsnitt for året) * Antal 406 389 386
Antal utførte årsverk ** Antal 386 384  
Samla tildeling post 01-99 Mill. kroner 27 441 27 251  
Utnyttelsesgrad post 01-29 Prosent 99,6 99,2  
Driftskostnadar Mill. kroner 591 585 555
Løn i prosent av driftskostnadar Prosent 46  46 47
Løn og sosiale kostnadar per årsverk**** Kroner 706 000  700 000 692 000

*) Avtalte årsverk er summen av antal heiltidsjobbar (arbeidsforhold) og deltidsjobbar omregna til 100% stilling.
**) Utførte årsverk er definert i PM-2019-13, og rundskriv R115 av 17.des. 2019.