IT er et sentralt virkemiddel

Er du klar over at pensjon er et typisk fagområde for løsningsarkitekter, Java-utviklere og andre som jobber med IT? Uten effektive og innovative løsninger greier vi ganske enkelt ikke å ivareta vårt samfunnsoppdrag. Vi må ha et stort og dynamisk utviklings- og driftsmiljø som samarbeider tett med forretningsområdene. Og det har vi!

Vi har stor grad av egenutviklede kjernesystemer og jobber aktivt med automatisering og digitalisering – både innenfor pensjonering, forsikring, lån, fakturering og ikke minst: betjening av kunder og medlemmer. I de kommende årene skal vi også implementere en pensjonsreform som innebærer store endringer i våre saksbehandlingssystemer og i vår løsning for premieberegning.

Egenutviklede systemer

I dag er våre egenutviklede systemer for det meste basert på Java og Spring, og primært bygget på åpen kildekoderammeverk - og bruker Docker swarm. Vi skriver for tiden ny brukerflate til vårt interne saksbehandlingssystem med JS/HTML5 og gir brukskvalitet ekstra oppmerksomhet.

For å få dette til, må vi følge med i timen og utnytte alle de muligheter teknologien gir.

IT og forretning – to sider av samme sak

Vi er opptatt av å utnytte mulighetene – ikke av automatisering og digitalisering for enhver pris. Kost/nytte-vurderinger er sentrale for oss, og det er brukervennlighet som gjelder.

Dette innebærer for eksempel at løsningsarkitektene våre har en ledende rolle i å utarbeide analyser, målbilder, prosjektforslag og gjennomføringsplaner – i samarbeid med representanter fra forretning.

Prosjektene er integrert i daglig drift

All utvikling skjer i team sammensatt av både utviklere, testere, driftere og domeneeksperter fra forretningssiden. Teamene har ansvar for all utvikling, enten det er i regi av forvaltning eller prosjekter, og følger kodebasen over tid.

Egen modell – smidig metodikk

Her er utfordringsbildet

Ny teknologi gir oss mange utfordringer og mange vanskelige valg.I årsrapporten for 2016 har vi en artikkel der vi drøfter utfordringene og valgene.

SPK har en egenutviklet, smidig gjennomføringsmodell. SPK-modellen legger vekt på rask vei fra beslutning til produksjon, selvorganisering og erfaringsbasert læring.

Modellen bygger på erfaringer fra prosjekt Perform, som ble gjennomført i forbindelse med første del av pensjonsreformen i 2011, og som da var det største smidige utviklingsprosjektet i Norge. Perform har fått gode evalueringer både i norske og internasjonale fag- og forskningsmiljøer.

Store prosjekter kommer – vi trenger flere på laget

Vi er midt i en omfattende reformperiode. Det blir store endringer i vårt regelverk, og det innebærer at vi har satt i gang – og kommer til å sette i gang – flere krevende utviklingsprosjekter.