Kapittel 12

Behandling av person­opplysninger i lånesaker

Når du søker om boliglån hos Statens pensjonskasse, vil vi behandle personopplysninger om deg for å vurdere hvorvidt vi kan tilby deg boliglån. Boliglånsordningen er regulert i Hovedtariffavtalen i staten. Avtalen forvaltes av SPK på vegne av staten, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å vurdere hvorvidt du oppfyller vilkårene for å få lån hos oss, samt å etablere sikkerhet for lånet, dersom dette blir innvilget. Videre vil formålet være å forvalte låneavtalen med deg fram til lånet er innfridd. Ved behov vil opplysningene også bli behandlet i forbindelse med inkassokrav i henhold til inkassoloven.

I lov om Statens pensjonskasse §45 gis det rett til å innhente opplysninger fra blant annet arbeidsgiver, offentlig myndighet, kredittopplysningsvirksomhet, gjeldsinformasjonsforetak, forsikringsselskap og annen finansinstitusjon. Adgangen til å innhente opplysninger omfatter også opplysninger om andre enn medlemmet eller den som har søkt om lån.

I forbindelse med saksbehandlingen behandler vi personopplysninger fra Eiendomsregisteret, Folkeregisteret. Det behandles også opplysninger fra SPKs fagsystem for forvaltning av medlemmers lønns- og stillingssopplysninger. Personopplysninger som behandles i en lånesak er navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, epostadresse og opplysninger om husstandsøkonomi, sivilstand, stilling, medlemskap og kredittscore. Fra SPKs fagsystem behandler vi opplysninger om aktivt stillingsforhold og lønns- og stillingsopplysninger. I tillegg behandler vi personopplysninger om husstandsmedlemmer.

SPK benytter eksterne leverandører som Intrum (tidligere Lindorff AS), Experian AS, Ambita AS og Signicat AS ved behandlingen av lånesøknadene. Disse leverandørene vil i varierende grad ha tilgang til dine personopplysninger. Signicat AS og Ambita AS vil kun behandle fødselsnummer, navn og adresse, mens Intrum vil behandle samme personopplysninger som SPK. SPKs krav til leverandørene er i disse tilfellene regulert i egne databehandleravtaler. Alle personopplysninger lagres i SPKs fagsystem for lån.

I henhold til lov om Statens pensjonskasse § 45b kan det foretas avgjørelser som utelukkende er basert på automatisert behandling av personopplysninger. Et avslag er i enkelte tilfeller helautomatisert. Avslaget gis ut fra en maskinell vurdering av husstandens økonomi (total inntekt/gjeld), boligens verdi, pantesikkerhet og kredittvurdering av lånesøker. Økonomi og pantesikkerhet beregnes ut fra opplysninger som du selv oppgir i søknaden. Dersom du har fått et automatisert avslag kan du klage på dette. Søknaden vil da bli overført til en saksbehandler for manuell saksbehandling.

SPK behandler personopplysninger i lånesaker for statistikk- og analyseformål, blant annet for å gi budsjettinnspill og prognoser til departementet, for kvalitetsforbedringer og porteføljeadministrasjon og for å forbedre funksjonalitet i allerede eksiterende tjenester. I tillegg brukes personopplysninger til å utføre test i forbindelse med utvikling.

Rettslig grunnlag for denne behandlingen er personopplysningsloven § 8, som sier at personopplysninger kan behandles dersom det er nødvendig for statistiske formål. Behandling av sensitive personopplysninger for statistikk og analyseformål skjer med hjemmel i personopplysningsloven § 9.

Hvor lenge oppbevares opplysningene om deg?

  • SPK oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med lånebehandlingen.
  • Opplysningene slettes 10 år etter det året lånet er nedbetalt. Hvis lånesøknaden avslås eller lånetilbudet ikke benyttes slettes opplysningene etter 2 år.