Forsikring - stortings­representant­er og statsråder

Fra 1. januar 2015 er stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer yrkesskadeforsikret og omfattet av gruppelivsordningen i Statens pensjonskasse.

En stortingsrepresentant eller fast møtende vararepresentant er yrkesskadeforsikret og omfattet av gruppelivsordning tilsvarende arbeidstakere ansatt i statens tjeneste. En innkalt vararepresentant har samme rett for den perioden han eller hun er innkalt for. Dette gjelder også for stortingsrepresentanter som er i regjering.

Departementenes politiske ledelse (regjeringens medlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere) omfattes ikke av tjenestemannsloven eller hovedtariffavtalen i staten, men er likevel omfattet av yrkesskadeforsikringen og gruppelivsordningen i SPK. Hovedtariffavtalen i Staten og andre særavtaler i staten (f.eks. om reiser for statens regning etc.) skal også få tilsvarende anvendelse på dem, selv om de ikke er direkte omfattet. Dette fremgår av «Reglement om arbeidsvilkår for departementenes politiske ledelse», §§ 3 og 4, samt §§ 11 og 15. Se nærmere om dette i «Håndbok for politisk ledelse» - www.regjeringen.no/hpl.