Utbetaling av alders­pensjon for stortings­representanter og regjerings­medlemmer

Nedenfor kan du se en nærmere forklaring av ulike begreper som blir brukt for å beregne alderspensjon. I tillegg kan du lese om utbetaling av alderspensjon.

Her gir vi en kort oversikt over pensjonen din fra pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer etter det regelverket som gjelder fra 01.01.2012.

Opptjeningstid

Opptjeningstiden tilsvarer funksjonstiden din som stortingsrepresentant eller regjeringsmedlem.

Disse får opptjening etter ny ordning fra 01.10.2009:

  • stortingsrepresentanter som ikke hadde opptjent rett til pensjon før 01.10.2009
  • regjeringsmedlemmer som ikke hadde opptjent rett til pensjon 01.01.2012

Lengde på opptjeningen:

  • I de tidligere pensjonsordningene var full opptjeningstid 12 år i stortingsordningen og 6 år i statsrådsordningen.
  • Fra 01.01.2012 får du opptjening for alle årene du er medlem av ordningen. 

Pensjonsbeholdning

Fra 01.10.2009 beregnes det hvert år en pensjonsbeholdning. Årlig pensjonsbeholdning utgjør 6,03 prosent av godtgjørelsen opp til 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp (G)Grunn­beløpGrunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 106 399 kroner per 01.05.2021.Mer om Grunn­beløp. Deretter utgjør pensjonsopptjeningen 24,13 prosent av godtgjørelsen mellom 7,1 G og 12 G.

Pensjonsbeholdningen reguleres med lønnsvekst fram til uttak av alderspensjon.

Pensjonsgrunnlag

Pensjonsgrunnlaget er godtgjørelsen, inkludert pensjonsgivende tillegg, som du hadde på det tidspunktet du fratrådte vervet som stortingsrepresentant eller regjeringsmedlem.

Pensjonsgrunnlaget under opptjening etter gammelt regelverk reguleres med lønnsvekst fastsatt i forhandlinger mellom regjeringen og pensjonistenes organisasjoner.

Hvor stor blir pensjonen?

Opptjeningstid etter nytt regelverk:

  • Alderspensjonen blir beregnet ut fra pensjonsbeholdningen og justert for forventet levealder for årskullet.

Opptjeningstid etter reglene som gjaldt før 01.01.2012, og etter reglene som gjelder fra samme dato:

  • Samlet pensjon kan ikke bli større enn alderspensjon etter full opptjeningstid beregnet etter reglene som gjaldt før 01.01.2012.

For stortingsrepresentanter (etter gammelt regelverk):

  • Ved full opptjening utgjør alderspensjon etter tidligere ordning 66 prosent av pensjonsgrunnlget ditt.
  • Er opptjeningstiden kortere, blir pensjonen din redusert forholdsmessig.

For regjeringsmedlemmer (etter gammelt regelverk):

  • Alderspensjon etter tidligere ordning utgjør inntil 57 prosent av pensjonsgrunnlaget, avhengig av opptjeningstiden din i den tidligere ordningen.

Barnetillegg

For opptjeningstid etter tidligere ordninger får du barnetillegg på 10 prosent av bruttopensjonen for hvert barn under 18 år som du forsørger. Pensjonen inkludert barnetillegg kan likevel ikke overstige 90 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Det gis ikke barnetillegg for opptjening etter nytt regelverk.

Levealdersjustering

Alderspensjon opptjent etter de tidligere regelverkene justeres for forventet levealder fra måneden etter at du fyller 67 år.

Har du opptjeningstid etter nytt regelverk, blir alderspensjonen levealdersjustert fra uttakstidspunktet.

Individuell garanti

Er du født i 1958 eller tidligere, er du sikret at alderspensjonen din for opptjeningstid før 01.01.2012 utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved full opptjeningstid hvis du har vært stortingsrepresentant. Har du vært regjeringsmedlem, utgjør garantien 57 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Hvis summen av samordnet alderspensjon fra pensjonsordningen og alderspensjon fra folketrygden, beregnet ved 67 år, blir lavere enn det garanterte nivået, får du et garantitillegg. Om du har tatt ut alderspensjon i folketrygden før 67 år, kan likevel samlet alderspensjon bli lavere enn det garanterte nivået.

Alderspensjon opptjent i ny pensjonsordning omfattes ikke av garantibestemmelsen.

Samordning

Vi samordner pensjon fra pensjonsordningene for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer som er opptjent i de tidligere ordningene, med blant annet ytelser fra folketrygden. Dette betyr at vi gjør fradrag i tjenestepensjonen. Pensjon som er opptjent i ny ordning, samordnes ikke med andre pensjonsytelser.

Arbeid og inntekt

Uansett alder har du ikke rett til alderspensjon etter reglene som gjaldt før 01.01.2012 så lenge du er medlem av Stortinget eller regjeringen, eller dersom du er tilsatt i statlig eller kommunal tjeneste i minst 80 prosent stilling, eller har minst 80 prosent stilling som kommunalt ombud.

Dersom du mottar alderspensjon før fylte 65 år, for opptjening etter de tidligere ordningene, kan du heller ikke ha en pensjonsgivende inntekt ved siden av alderspensjonen som overstiger alderspensjonens størrelse. Hvis du overskrider denne grensen, faller hele alderspensjonen bort.

Alderspensjon for opptjening i ny pensjonsordning kan kombineres med arbeidsinntekt uavhengig av hvor denne inntekten stammer fra.

Regulering av pensjon

Pensjonen din vil bli regulert årlig. Alderspensjon blir først regulert i samsvar med den alminnelige lønnsveksten. Deretter blir denne oppregulerte pensjonen redusert med 0,75 prosent.

Får du to eller flere utbetalingsbrev?

Har du for eksempel både alders- og etterlattepensjon fra pensjonsordningen og/eller Statens pensjonskasse (SPK), vil du motta flere utbetalingsbrev. Samlet pensjon vil være summen av pensjonene i brevene.

Utbetaling av pensjon

Pensjonen utbetales månedlig fra NAV sammen med eventuelle ytelser fra folketrygden. NAV informerer om forhold som gjelder utbetalingen - for eksempel skatt. Du kan lese mer på deres nettsted www.nav.no.