Utbetaling av uførepensjon for stortings­representanter og regjerings­medlemmer

Nedenfor kan du se en nærmere forklaring av ulike begreper som blir brukt for å beregne uførepensjon. I tillegg kan du lese om utbetaling av uførepensjon.

Uførepensjon fra pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Uførepensjon fra pensjonsordningen er 3 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G)Grunn­beløpGrunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 106 399 kroner per 01.05.2021.Mer om Grunn­beløp. Har du høyere pensjonsgrunnlag enn dette, får du i tillegg 69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12 G. Du får også et kronetillegg på 25 prosent av G, men kronetillegget kan ikke være høyere enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden kommer i tillegg. Dersom du ikke har ytelse fra folketrygden fordi du ikke er minst 50 prosent arbeidsufør, er uførepensjonen 69 prosent av pensjonsgrunnlaget pluss kronetillegget.

For hvert barn under 18 år som du forsørger, får du et barnetillegg på 4 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G. Samlet barnetillegg kan ikke overstige 12 prosent av pensjonsgrunnlag opp til 6 G.

Uførepensjonen og barnetillegget reduseres dersom du ikke har full opptjeningstid eller hel uførepensjon.

Pensjonsgrunnlag

Pensjonsgrunnlaget er godtgjørelsen, inkludert pensjonsgivende tillegg, som du hadde på det tidspunktet du fratrådte vervet som stortingsrepresentant eller regjeringsmedlem.

Pensjonsgrunnlaget reguleres med lønnsvekst fastsatt i forhandlinger mellom regjeringen og pensjonistenes organisasjoner. 

Pensjonsgrunnlaget kan ikke være større enn 12 G.

Opptjeningstid

Opptjeningstiden er den tiden du har vært medlem av pensjonsordningen, inkludert opptjening i de tidligere pensjonsordningene for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Full opptjeningstid er 30 år. Hvis opptjeningstiden er kortere, blir pensjonen forholdsmessig redusert.

Opptjeningstiden i de tidligere pensjonsordningene for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer skal omregnes ved at

  • opptjeningstid inntil 12 år fra pensjonsordningen for stortingsrepresentanter skal multipliseres med 2,5, og
  • opptjeningstid inntil 6 år fra pensjonsordningen for statsråder skal multipliseres med 5.

Hvis du har sluttet i stilling før du har rett til pensjon, utgjør full opptjeningstid mellom 30 og 40 år.

Når vi beregner uførepensjon, legger vi til den tiden du ville ha fått om du hadde fortsatt som stortingsrepresentant eller regjeringsmedlem fram til fylte 65 år. Dette gjelder ikke hvis du fratrer før du har rett til pensjon.

Uføregrad

Pensjonsordningen beregner uføregraden ved å sammenligne inntektsevnen din før du ble ufør med inntektsevnen etter at du ble ufør.

Samordning

Uførepensjon fra pensjonsordningen samordnes ikke med arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden. Dersom du har uførepensjon fra oss og andre samordningspliktige ytelser fra folketrygden eller andre offentlige pensjonsordninger, skal disse samordnesSamordningPensjonen frå Statens pensjonskasse og andre offentlege tenestepensjonsordningar skal samordnast med ytingar frå folketrygda. Samordningslova regulerer fordelinga av utbetalinga av pensjon frå folketrygda og offentlege tenestepensjonsordningar.Mer om Samordning.

Inntekt, inntektsgrense og utbetalingsgrad

Du kan kombinere uførepensjon og arbeidsinntekt uten at den fastsatte uføregraden endres. Når uførepensjonen din starter, fastsettes det en inntektsgrense. Tjener du mer enn inntektsgrensen, skal uførepensjonen din reduseres. Det fastsettes da en ny utbetalingsgrad, som er beregnet ut fra forholdet mellom uførepensjon etter inntektsreduksjon og uførepensjon ved full uførhet.

Dersom inntekten din overstiger 80 prosent av samlet inntekt før du ble ufør, utbetales ikke uførepensjon fra pensjonsordningen.

Justering av uførepensjon

Hvis uførepensjonen endres på grunn av økt inntekt, og inntekten er meldt i ettertid, skal uførepensjonen justeres fordi du har fått utbetalt for mye pensjon.

Når uførepensjonen justeres, skal det tas hensyn til hva som har vært utbetalt tidligere i kalenderåret, slik at uførepensjon for hele året blir riktig beregnet i henhold til årsinntekten du har meldt inn. 

Hvis utbetalingen av uførepensjon stanses, opphører også eventuelle justeringer. Eventuelle justeringer som gjenstår, blir da behandlet i etteroppgjøret.

Etteroppgjør

Hvis inntekten som ble brukt ved beregning og avkorting av uførepensjon, avviker fra inntektsopplysningene fra skatteoppgjøret, skal det foretas et etteroppgjør. Har du fått for mye utbetalt i uførepensjon, vil du få et krav om å betale tilbake. Har du fått for lite utbetalt, får du etterbetalt pensjon.

Etteroppgjøret blir foretatt etter at skatteoppgjøret for inneværende år foreligger.

Regulering av pensjon

Pensjonen din blir regulert årlig. Uførepensjon blir regulert i samsvar med den alminnelige lønnsveksten.

Får du to eller flere utbetalingsbrev?

Har du for eksempel både uføre- og etterlattepensjon fra pensjonsordningen og/eller Statens pensjonskasse (SPK), vil du motta flere utbetalingsbrev. Samlet pensjon er summen av pensjonene i de brevene du mottar.

Utbetaling

Pensjonen fra pensjonsordningen utbetales månedlig fra NAV sammen med eventuelle ytelser fra folketrygden. NAV informerer om forhold som gjelder selve utbetalingen - for eksempel skatt. Du kan lese mer på deres nettsted www.nav.no.