Avtalefestet pensjon – pensjon før ordinær aldersgrense

Avtalefestet pensjon (AFP) er et alternativ for deg som ønsker å trappe ned eller avslutte ditt yrkesaktive liv før ordinær aldersgrense. Du kan velge hel eller delvis nedtrapping – og gjennom Statens pensjonskasse er du sikret en god ordning.

 

Når bør du tenke på avtalefestet pensjon?

 • Når du fyller 52 år og bare ønsker å jobbe 10-13 år til
 • Når du begynner på å tenke på å trappe ned
 • Når du planlegger et roligere liv etter du har fylt 62 år

Hva er avtalefestet pensjon?

Avtalefestet pensjon er en førtidspensjoneringsordning for alle i alderen 62 til 67 år som har en tariffestet AFP. Det er ulike betingelser som gjelder hvis du pensjonerer deg mellom 62-65 år eller etter at du har fylt 65 år. Hovedregelen er at du ikke skal gå ned i pensjon når du fyller 65 år, dersom du har hatt AFP fra for eksempel fylte 62 år. Avtalefestet pensjon reguleres gjennom tariffavtale.

Hvem får AFP

 • Du må ha hatt en inntekt på minst to ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i 10 år siden 1967.
 • Du må ha hatt en inntekt på minst én G de to siste årene.
 • Du må ha hatt minst 10 år med inntekt over én G fra fylte 50 år til og med det året du ønsker å ta ut AFP.
 • For å få besteberegnet AFP ved fylte 65 år, må du har minst 10 år med medlemskap i Statens pensjonskasse etter fylte 50 år.
 • Du må være i lønnet arbeid helt fram til pensjoneringstidspunktet.
 • Du kan få AFP selv om du jobber deltid.
 • Du kan ta ut delvis AFP, men den gjenværende stillingen må være på minst 60 prosent. Nedre grense for avtalefestet pensjon er 10 prosent. 
 • Du får ikke AFP dersom du er i permisjon uten lønn.

Hvordan søke AFP

 • Du må søke om AFP senest to måneder før du ønsker å trappe ned i yrkeslivet.
 • Arbeidsgiveren din logger seg på Min virksomhet og fyller ut søknad i pensjonsmeldingsskjema i samarbeid med deg.
 • Les mer om hvordan du søker AFP.

Beregning og størrelse

Når du har tatt ut AFP må du gi Statens pensjonskasse og NAV melding dersom du tjener mer enn 15 000 i året i tillegg til AFP. Tjener du mer enn 15 000 i året, vil pensjonen bli korrigert i forhold til hva du har oppgitt som tidligere og fremtidig inntekt. 

 • Pensjon 62 - 65 år
  Du får det samme som du ville har fått dersom du hadde gått av med alderspensjon fra folketrygden ved 67 år. Du får også et månedlig AFP-tillegg på 1 700 kroner.
 • Pensjon 65-67 år
  Ved 65 år får du enten en AFP tilsvarende 66 prosent av pensjonsgrunnlaget eller en folketrygdberegnet AFP. Statens pensjonskasse beregner hvilket av alternativene du vil ha rett til, og utbetalingen blir den beste av alternativene. 
 • Overgang til alderspensjon
  Ved fylte 67 år blir din avtalefestede pensjon omgjort til en alderspensjon. Du vil få alderspensjon fra både folketrygden og Statens pensjonskasse. Dette gir en høyere utbetaling enn bare avtalefestet pensjon.

Finn ut mer om avtalefestet pensjon

Flere individuelle faktorer spiller inn når din avtalefestede pensjon skal beregnes. For å få best mulig oversikt over hvor mye du vil få i AFP, kan du søke mer informasjon her:

 • www.nav.no: Du kan selv beregne hvor mye du vil få i avtalefestet pensjon fra fylte 62 år.
 • Arbeidsgiver: Din nærmeste overordnede eller den pensjonsansvarlige hos din arbeidsgiver, kan veilede og gi deg informasjon om AFP. Sammen kan dere finne hva som er en god løsning.