Slik beregnes alderspensjon for tidligere medlemmer

Det er ulike regler for ulike årskull for hvordan alderspensjon for tidligere medlemmer beregnes.

Publisert 28.10.2021

Født 1962 og tidligere 

Alderspensjon beregnes ut fra pensjonsgrunnlaget og opptjeningstiden (medlemstid) på  tidspunktet du ble utmeldt. 

Når du slutter i offentlig sektor før pensjonsalder og meldes ut av pensjonsordningen, endres kravet til hva som er full opptjening.

For tidligere medlemmer vil full opptjeningstid være tiden fra du første gang ble medlem i tjenestepensjonsordningen, og fram til aldersgrensen. For majoriteten av stillingene i staten er aldersgrensen 70 år. For de fleste tidligere medlemmer vil full opptjeningstid være 40 år, men den mulige opptjeningstiden kan likevel ikke settes lavere enn 30 år.

Eksempel

Du blir ansatt som 28-åring i statlig sektor, med aldersgrense 70 år. Du går over i stilling i privat sektor når du er 38 år, etter 10 år i SPK. Da kunne du oppnådd 42 år opptjeningstid i SPK, fra du ble innmeldt som 28-åring til aldersgrense 70 år (70 år - 28 år = 42 år). Fordi opptjeningstiden ikke kan settes høyere enn 40, vil 40 år være full opptjeningstid. Pensjonen avkortes dersom tiden er kortere enn 40 år, og i dette tilfellet ville du fått 10/40 pensjon.

Født 1963 og senere 

Pensjon opptjent før og etter 2020 beregnes på to forskjellige måter.

  • Alderspensjon opptjent før 2020 beregnes ut fra pensjonsgrunnlaget og opptjeningstiden (medlemstid) på tidspunktet du ble utmeldt. Ble du utmeldt etter 2020, tar vi med opptjeningstid du hadde til og med 31.12.2019. Full opptjeningstid for tidligere medlemmer er antall år du kunne fått som medlem, fra første innmeldingsdato og fram til aldersgrensen for stillingen, men minimum 30 år og full opptjeningstid 40 år. Se beskrivelse i eksempelet lenger opp på siden.

  • Alderspensjon fra og med 2020 tjenes opp ved at det settes av midler i en pensjonsbeholdning. Alle år med medlemskap i SPK fra 2020 og fram til 75 år gir opptjening. Pensjonen beregnes på samme måte for tidligere medlem som for de som er medlem på pensjoneringstidspunktet.