Slik rapporterer du permisjoner

Alle permisjoner, helt eller delvis uten lønn, skal meldes til oss.

Permisjoner uten lønn kan gi medregning

Alle permisjoner med lønn regnes som pensjonsgivende opptjeningstid.

Noen permisjoner uten lønn er også pensjonsgivende. Det er permisjonsavtalen som er retningsgivende for hvilke typer ulønnede og delvis lønnede permisjoner som er pensjonsgivende.

Husk at det er du som arbeidsgiver, som skal vurdere om en permisjon er omfattet av avtalen og kan medregnes.

Permisjoner uten lønn som gir medregning i inntil 2 år til sammen

  • permisjon ved fødsel A.04
  • permisjon ved adopsjon A.01
  • permisjon ved militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste og siviltjeneste A.06
  • permisjon ved videreutdanning for tjeneste i apotek i inn- og utland A.12
  • permisjon ved sykdom i familien A.10
  • permisjon på grunn av streik A.07

Hvordan du rapporterer permisjoner

Når du rapporterer permisjoner som faller inn under permisjonsavtalen, må du angi hvilken avtale som er benyttet og hvor mange år permisjonen er ment å vare.

Du rapporterer til enhver tid den stillingsprosenten dine ansatte får utbetalt lønn etter.

Endringer i løpet av permisjonstiden (for den ulønnede delen) skal ikke rapporteres før den ansatte er tilbake etter endt permisjon.

Ansatte som ikke kommer tilbake etter endt permisjon, må meldes ut av sin opprinnelige stilling.

Fleksibelt uttak av foreldrepenger ved fødselspermisjon

Ansatte i fødselspermisjon har krav på medregning av full stilling selv om de mottar 80 prosent lønn. Denne retten har man i to år.

En arbeidstager som velger å ta fleksibelt uttak av foreldrepenger ved fødselspermisjon, opprettholder pensjonsrettighetene i full stilling så lenge tidskontoperioden varer (maksimalt to år).

Det er viktig at du i hele fødselspermisjonsperioden henviser til permisjonsavtale A.04 og angir to års medregning. Ved delvis fødselspermisjon med 80 prosent lønn, brukes ett år. Den ansatte får totalt medregnet to år ved fødselspermisjon.