Premie­beregning

Pensjoner fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet finansieres gjennom innbetaling av premie fra både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Pensjonspremien for alder-, uføre- og etterlattepensjon fastsettes av Arbeids- og sosialdepartementet, etter anbefaling fra styret. Den er fastsatt som en viss prosentsats av den pensjonsgivende lønnen (pensjonsgrunnlaget). Arbeidsgivere og medlemmer betaler en prosentandel av pensjonsgrunnlaget (lønnen) i premie.

Premien blir beregnet ut fra faktiske antall dager vedkommende er medlem, dvs. 31 dager i januar, 28 eller 29 dager i februar og så videre.

Premieberegning ved AFP og særalderspensjon

Ved uttak/endring av AFP og særalderspensjon beregner vi en engangspremie. Denne kommer i tillegg til pensjonspremien for alderpensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Det er etablert åtte risikofellesskap for AFP. Det betyr at når en ansatt ved et apotek tar ut AFP, fordeles kostnadene på apotekene innenfor samme risikofellesskap.

Premieberegning ved sykemelding

  • Arbeidsgiver blir fakturert premie for hele perioden den ansatte er sykemeldt.

Premieberegning ved minstegrenser

  • Vi fakturerer ikke stillinger under minstegrensen, selv om medlemmet har flere stillinger som samlet overstiger minstegrensen.

Premieberegning ved pensjon

  • Hvis medlemmet har delvis pensjon, trekkes det ikke medlems- og arbeidsgiverandel hvis stillingen er under minstegrensen.
  • Ved hel pensjon betaler dere ingen premie.

Premieberegning ved permisjon

  • Ved delvis permisjon skal premie for medlems- og arbeidsgiverandel trekkes for den del av stillingen det mottas lønn for.
  • Når en ansatt har permisjon med 100 prosent lønn, skal  pensjonsinnskuddet trekkes som om personen var i arbeid.
  • Når en person har permisjon uten lønn, er det ingen pensjonspremie.

Pensjonsgrunnlag

Fra 1. januar 2008 beregnes det pensjonspremie av lønn opp til 10 GGrunnbeløpGrunnbeløpet i folketrygden, som vi ofte kaller G, blir justert en gang i året og er 99 858 kroner per 01.05.2019.Mer om Grunnbeløp. Dersom en arbeidstaker er ansatt i stilling under 100 prosent, skal maksimumsgrunnlaget - 10 G, reduseres tilsvarende. Ved 80 prosents stilling beregnes det pensjonspremie av lønn opp til 80 prosent av 10 G. 

Fakturering hvert kvartal

Vi fakturerer apoteket for pensjonspremie fire ganger i året. Fakturabeløpene er basert på en prognose som genereres ifør vi fakturerer første termin. Våre kunder vil få tre likelydende fakturaer basert på prognosen, mens avregningen for året vil bli tatt med på fakturaen for fjerde termin.