Styret

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har et eget styre. Styret har blant annet det overordnede ansvaret for at pensjonskassen har en tilfredsstillende økonomi og for at den administreres i henhold til de retningslinjer som er gitt fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Dette inkluderer det overordnede ansvar for investeringsstrategien og overvåkningen av pensjonskassens kapitalforvaltning.

Det er styret som fastsetter den årlige reguleringen av pensjonene, samt fastsetter premiesatsen.

Styrets sammensetning

Styret ledes av administrerende direktør i Statens pensjonskasse og består i tillegg av fire styremedlemmer med personlige varamenn.

Arbeids- og sosialdepartementet oppnevner styret for fire år av gangen, etter innstilling fra arbeidsgiverforeningene ved Virke, Spekter og arbeidstakerforeningene ved Farmaceutisk Forening og Farmasiforbundet.

Styremedlemmer:

  • Administrerende direktør i SPK Tomas Berg (styreleder)
  • Arbeidsgiverforeningen Spekter: utrednings- og analysedirektør Kristin Juliussen
  • Hovedorganisasjonen Virke: forhandlingssjef Trond A. Teisberg
  • Parat/Farmasiforbundet: spesialrådgiver Kjell Morten Aune
  • Norges Farmaceutiske Forening: generalsekretær Greta Torbergsen

Syret møtes seks ganger i året.

Styremøter i 2021

Møteplan og langtidsagenda 2022.pdf