Historie

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har forvaltet pensjonrettigheter til apotekansatte siden 1953. Men det startet lenge før det.

Helt siden det første apotek ble opprettet i Norge har retten til å drive apotek vært avhengig av bevilling, og drift er underlagt offentlig og særskilt lovgivning.

Tidligere var alle apotek, bortsett fra de offentlige sykehusapotekene, privat eid av apotekere. Det var krav om høyere farmasøytisk utdannelse både for å eie og drive apotek. Sosialdepartementet bestemte om et apotek skulle opprettes eller nedlegges, og hvor det skulle ligge. Apotek ble opprettet når det var påkrevd eller ønskelig av allmenne hensyn.

Lovendring og friere etablering

Med ny apoteklov i 2001 ble det åpnet for friere etablering og eierskap. Formålet var blant annet bedre tilgjengelighet og økt konkurranse. Det resulterte i etablering av flere apotek. I dag er bransjen preget av tre internasjonalt eide kjeder som utgjør ca. 75 prosent av markedet, mens frittstående apotek og sykehusapotek utgjør ca. 25 prosent av markedet.

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA)

På samme måte som opprettelse og drift av apoteker i Norge er regulert i lov, er også pensjonsordningen lovfestet.

Allerede i 1877 hadde apotekere plikt til å sikre sine enker en pensjon. En bestemmelse om dette var tatt inn i lov om drift av apotek. Apotekbransjen var således tidlig ute.

Lov om pensjonsordningen for apoteketaten opprettet i 1953

Utviklingen av velferdsstaten skjøt for alvor fart i Norge etter andre verdenskrig. Velferdspolitikken bar preg av tanken om at alle har krav på en minstestandard, uavhengig av økonomisk status. Ordninger skulle omfatte alle, og ikke være behovsprøvd. En rekke lover om pensjonsordninger for bestemte yrkesgrupper ble også etablert, deriblant sykepleiere, fiskere, skogsarbeidere – og apotekere.

Lov om pensjonsordningen for apoteketaten ble vedtatt i 1953. Loven omfatter alle apotekere og fast ansatte, og gjelder fortsatt.

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet i dag

Apotekloven er tett knyttet til offentlig tjenestepensjon, og alle apotekere og faste ansatte har rett og plikt til medlemskap. Medlemmer har en ytelsespensjon som andre offentlige pensjonsordninger. Alderspensjon samordnes med folketrygden (bruttopensjon), og arbeidsgivere og medlemmer betaler en prosentandel av pensjonsgrunnlaget (lønnen) i premie.

I lov om Pensjonsordning for apotekvirksomhet er det bestemt at ordningen skal administreres av Statens pensjonskasse. Ifølge en administrasjonsinstruks gitt av Arbeids-og sosialdepartementet, skal POA så langt mulig følge regelverket som andre norske pensjonskasser følger.