Om retten til å anke

Dersom du mener vi har gjort feil i saksbehandlingen, kan du anke vedtaket til Trygderetten.

Fristen for å anke er seks uker fra du har mottatt vedtaksbrevet fra oss. Ankes sendes til Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA). Vi vil så vurdere saken på nytt. Dersom vi ikke tar anken til følge, vil vi videresende den til Trygderetten.

Vi vil gjøre deg oppmerksom på at Trygderetten kun vurderer om vedtaket er riktig i forhold til gjeldende lovebestemmelser. Trygderetten vurderer derimot ikke rimeligheten av selve lovbestemmelsen.

Kan du kreve begrunnelse?

Hvis du mener at vi ikke har begrunnet vedtaket, kan du kreve en slik begrunnelse før ankefristen gårut. Den nye ankefristen blir da seks uker fra det tidspunktet du har mottatt begrunnelsen. 

Hva må anken inneholde?

Anken må være underskrevet og inneholde:

  • navnet ditt
  • fødselsnummeret ditt
  • adressen din
  • informasjon om at det er en anke til Trygderetten
  • informasjon om hvilket vedtak du anker
  • informasjon om hvilke endringer du ønsker - med begrunnelse
  • eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning

Kan gjennomføringen av vedtaket utsettes?

Hovedregelen er at vedtaket blir gjennomført med en gang. Hvis særlige grunner taler for det, kan gjennomføringen av vedtaket utsettes til anken er avgjort.

Har du rett til å se saksdokumentene?

Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken (jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19). Du må i så fall ta kontakt med Statens pensjonskasse.

Koster det noe å anke?

Du kan søke om å få dekket utgiftene til advokatbistand etter reglene om fri rettshjelp. Her er det begrensninger når det gjelder inntekt og formue. Fylkesmannen eller advokaten din kan informere mer om det. Hvis du vinner frem med anken, kan i visse tilfeller Statens pensjonsasse dekke utgiftene.

Kan du anke til høyere rettsinstans hvis du får avslag?

Hvis du ikke får medhold i Trygderetten, kan du bringe saken inn for Lagmannsretten. Fristen er seks måneder.