Opptjenings­tid

Den tiden du har vært medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet kalles opptjeningstid. Dette vil normalt si den tiden du har betalt pensjonsinnskudd.

Du må ha vært ansatt i en stilling i minst en måned for at perioden skal være pensjonsgivende.

Full opptjeningstid

Full opptjeningstid er for de fleste 360 måneder. Etter gitte regler kan full opptjeningstid være opptil 480 måneder ved oppsatt pensjon for tidligere medlemmer.

Hva har opptjeningstiden å si for pensjonen?

Pensjonen blir beregnet i forhold til den enkeltes opptjeningstid i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Vi reduserer pensjonen hvis denne tiden er kortere enn 360 måneder. Vi reduserer med 1/360 for hver måned du mangler på 360 måneder. Det vil si at dersom du har vært medlem i 240 måneder, vil du får 240/360 av full pensjon.

Opptjeningstid ved uførepensjon

Ved uførepensjon får du også medregnet den opptjeningstiden du kunne ha oppnådd om du hadde vært frisk og kunne fortsatt i stillingen fram til aldersgrensen eller senest til fylte 67 år. Dersom du kunne ha oppnådd 360 måneder ved å fortsette i stillingen fram til aldersgrensen eller senest til du har fylt 67 år, får du medregnet full pensjonsgivende opptjeningstid.

Uførepensjoner som startet før 1.1.2015

Uførepensjoner som startet før 1.1.2015 får medregnet opptjeningstiden du kunne ha oppnådd om du hadde vært frisk og kunne fortsatt i stillingen fram til aldersgrensen. Dersom du kunne ha oppnådd 360 måneder ved å fortsette i stillingen fram til aldersgrensen, får du medregnet full pensjonsgivende opptjeningstid. Dette gjelder så lenge du får uførepensjon etter overgangsreglene for uførepensjon. Hvis uførepensjonen skal beregnes etter nye regler for uførepensjon, vil du få medregnet opptjeningstid fram til aldersgrensen eller senest til fylte 67 år.