Pensjons­grunnlag

Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekten det er trukket pensjonsinnskudd av og som pensjonen skal beregnes ut fra.

Pensjonsgrunnlaget er som hovedregel den lønnen, det vil si fast årslønn og eventuelle pensjonsgivende tillegg, som du har når du fratrer stillingen.

Lønnsøkninger som skyldes automatisk opprykk på lønnsstigen og alminnelige lønnsreguleringer, får du med deg i beregningen av pensjonsgrunnlaget hvis økningen skjer før du går av med pensjon. Overtid inngår ikke i pensjonsgrunnlaget.

Har du gått ned i lønn?

Hvis du har gått ned til et lavere lønnsnivå i løpet av den tiden du har vært medlem av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, kan dette påvirke størrelsen på pensjonen din. Dette gjelder likevel ikke ved beregning av uførepensjon.

Mer om nedgang i lønn

Begrensning av pensjonsgrunnlaget

Lønn ut over 10 ganger grunnbeløpetGrunnbeløpGrunnbeløpet i folketrygden, som vi ofte kaller G, blir justert en gang i året og er 99 858 kroner per 01.05.2019.Mer om Grunnbeløp (10 G) i folketrygden er ikke pensjonsgivende, og medregnes ikke i grunnlaget for beregning av pensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.

Pensjonsgrunnlag = pensjonsgivende inntekt x gjennomsnittlig stillingsstørrelse