Avtalefesta pensjon (AFP)

I offentleg sektor er AFP ei tariffesta førtidspensjonsordning som gir moglegheit til å gå av med heil eller delvis pensjon i tida mellom fylte 62 og 67 år.

AFP var opprinneleg ei ordning for å gje tilsette i slitsame yrke moglegheit til å gå av med pensjon tidleg. I 2011 vart AFP i privat sektor erstatta med ei livsvarig yting som óg er grunnlag for ny AFP i offentleg sektor.

Det ligg ikkje føre noko endeleg lovforslag for ny offentleg AFP, men emnet er omhandla i Pensjonsavtalen frå 3. mars 2018 og det er skissert eit forslag i høringsnotatet om "Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor.