Artikkel

Forsikring på tjenestereise

Ansatte i staten er dekket av yrkesskadeforsikringsloven under tjenestereiser i den tiden de utfører arbeid på reisen. De ansatte er i tillegg ulykkesforsikret under hele reisen (24-timers dekning) i henhold til særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands.

Tjenestereiser i Norge

Ansatte i staten er dekket av yrkesskadeforsikringsloven under tjenestereiser i den tiden de utfører arbeid på reisen. De ansatte er i tillegg ulykkesforsikret under hele reisen (24-timers dekning) i henhold til særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands.

Etter denne særavtalen erstattes reiseulykke som medfører død eller medisinsk invaliditet med inntil 30 G. Se nærmere om forsikringsdekning etter særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands (Statens personalhåndbok).

Tjenestereise og stasjonering i utlandet

Forsikring i utlandet

Ansatte i staten er dekket av yrkesskadeforsikringsloven under tjenestereiser i den tiden de utfører arbeid på reisen.

Tjenestereise i utlandet

Ved tjenestereise i utlandet er de ansatte i tillegg ulykkesforsikret under hele reisen. I henhold til en særavtale erstattes reiseulykke som medfører død eller medisinsk invaliditet med inntil 30 G. Mer om forsikringsdekningen i særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge (Statens peronalhåndbok).

Stasjonering i utlandet

Det er inngått særavtale som sikrer at tjenestemenn som er stasjonert i utlandet har en ulykkesforsikring med rett til erstatning på inntil 30 G.

Tjenestemenn på stasjonering eller tjenestereise i utlandet der en eventuell  skade har årsakssammenheng med terrorhandlinger, væpnet konflikt, naturkatastrofer eller kriminalitet, har en forsikringsdekning på inntil 65 G ved død eller ervervsmessig uførhet.

Tjenestemenn som oppholder seg i eller er på tjenestereise i land hvor det pågår internasjonale fredsoperasjoner, har en forsikringsdekning på inntil 65 G ved død eller ervervsmessig uførhet.

Se særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet (Statens personalhåndbok).

Forsikring for familiemedlemmer

Familiemedlemmer som flytter med embets- og tjenestemenn til tjenestested i utlandet er omfattet av en egen ulykkesforsikring. Forsikringen gjelder under hele utenlandsoppholdet, og omfatter ektefelle, partner, samboer og barn inntil fylte 18 år, eventuelt til og med det året barnet fullfører videregående skole. Se Statens personalhåndbok.

Toktavtalen

Avtalen gjelder faste og midlertidige statsansatte som har sitt ordinære arbeid på land og som midlertidig utfører tjeneste ombord på skip på tokt.

Særavtale om godtgjørelse på tokt har en bestemmelse om forsikring der staten svarer for en erstatningssum av inntil 15 G ved død eller medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Mer i Statens personalhåndbok.