Fordeler ved medlem­skapet

Pensjon er en viktig del av lønns- og ansettelsesvilkårene, og Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har mange fordeler du kan bruke både når du skal rekruttere nye medarbeidere, og for å beholde de du allerede har.

Medlemskap i apotekordningen handler ikke "bare" om alderspensjon, men også om rettigheter ved død og uførhet. Under jobbintervjuet kan det være lurt å fremheve innholdet i medlemskapet.

Vi anbefaler å fremheve fordeler som:

  • Uførepensjon: Hvis arbeidstakeren blir syk, vil uførepensjon være en trygghet både for arbeidstakeren og for familien.
  • Etterlattepensjon: Ved dødsfall kan ektefelle eller partner ha rett til ektefellepensjon, mens barn under 20 år har rett til barnepensjon.
  • Permisjonsavtalen: Gjennom permisjonsavtalen kan de få permisjoner med opptjening i pensjonsordningen.
  • Boliglån: Gjennom oss kan de få boliglån inntill 1,2 millioner kroner. Pensjonister kan også få lån. 

Pensjon er en del av lønn

Som kunde i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har virksomheten en ytelsesbasert ordning, der dere sikrer den ansatte et visst utbetalingsnivå.

Pensjon er utsatt lønn og er del av lønnskompensasjonen for den enkelte. Derfor er det fornuftig ikke bare å diskutere lønnsbetingelser i rekrutteringen, men også fordelene i tjenestepensjonsordningen og at pensjon er et skjult lønnsgode.

Medlemmet trekkes 3,4 prosent av lønnen uten AFP og 3,9 prosent med AFP hver måned. For hver krone medlemmet betaler inn, betaler du som arbeidsgiver også en andel. Dette er penger som går til å sikre pensjonsutbetalingen til medlemmet. Du legger altså penger til lønnen til den ansatte. Dette kan du fremheve som et lønnstillegg og ikke et lønnsfratrekk.

Pensjonen varer livet ut

Mens pensjon fra private ordninger ofte opphører etter ti års utbetaling, varer pensjonen fra apotekordningen livet ut. For å fremheve den reelle lønnen den ansatte blir tilbudt, må man altså se lønn og pensjon i en sammenheng. Vi snakker om livslønn.

Ansatte kan få permisjon med opptjening

I noen tilfeller kan ulønnet permisjon i inntil to år regnes som pensjonsgivende. Det gjelder:

  • permisjon ved fødsel
  • permisjon ved adopsjon
  • permisjon ved militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste og siviltjeneste
  • permisjon ved videreutdanning for tjeneste i apotek i inn- og utland
  • permisjon ved sykdom i familien
  • permisjon på grunn av streik

Det er du som arbeidsgiver som vurderer om et permisjonstilfelle er omfattet av permisjonsavtalen og rapporterer dette inn til oss.