Om medlem­skapet

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er en lovfestet, kollektiv tjenestepensjonsordning. Ordningen administreres av Statens pensjonskasse.

Medlemskap i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er en viktig del av lønns- og ansettelsesvilkårene til de ansatte. Pensjon er utsatt lønn og er del av lønnskompensasjonen for den enkelte. Medlemskapet hos oss inkluderer:

Hvem er medlem?

Loven omfatter apotekere og tilsatte i apotek som har en stillingsstørrelse på minimum 20 prosent. Arbeider man 19,99 prosent er man under minstegrensen og blir ikke medlem. Loven omfatter personale ved alle apotek i landet. Dette gjelder også de som er innleid der det er eierinteresse e.l. mellom apoteket og driftsselskapet.

Medlemskap for flere stillinger

En ansatt som har flere stillinger som omfattes av pensjonsordningen, skal være medlem når den gjennomsnittlige arbeidstiden er over minstegrensen (se over). Du får kun godskrevet medlemskap for stillinger inntil 100 prosent. Alt som tilsammen overstiger 100 prosent blir ikke godskrevet.

Unntak eller fritak fra plikt til medlemskap

Ansatte kan fritas for medlemskap dersom de går inn under en annen pensjonsordning, eller når de utfører praktisk tjeneste ved apotek for å kunne avlegge apotekereksamen. Ansatte skal heller ikke meldes inn dersom de ikke vil kunne oppnå minst fem års pensjonsgivende opptjeningstid til aldersgrensen.

Medlemskap under ulønnet permisjon

I noen tilfeller kan ulønnet permisjon i inntil to år regnes som pensjonsgivende. Det gjelder:

  • permisjon ved fødsel
  • permisjon ved adopsjon
  • permisjon ved militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste og siviltjeneste
  • permisjon ved videreutdanning for tjeneste i apotek i inn- og utland
  • permisjon ved sykdom i familien
  • permisjon på grunn av streik

Det er arbeidsgiver som vurderer om et permisjonstilfelle er omfattet av avtalen. Og arbeidsgiver rapporterer dette inn til oss. Les mer om hvordan du rapporterer endring i medlemsdata.

Ved andre ulønnede permisjoner enn det som er nevnt i listen over, kan ansatte opprettholde medlemsrettighetene i inntil to år uten innskuddsbetaling. Men permisjonstiden regnes ikke som pensjonsgivende. 

Uføre opprettholder medlemskapet

Ved alders- og AFP-pensjon opprettholdes ikke medlemskapet selv om den ansatte arbeider under minstegrensen. Den uføre opprettholder medlemskapet, selv om stillingen kommer under minstegrensen.

Sykemeldinger

Sykemeldte opprettholder medlemskapet så lenge det betales sykelønn eller sykepenger.

Høyeste pensjonsgrunnlag er 10 G

Det er lønnen som utgjør pensjonsgrunnlaget, men det gjelder bare opp til 10 G, det vil si 10 ganger folketrygdens grunnbeløpGrunnbeløpGrunnbeløpet i folketrygden, som vi ofte kaller G, blir justert en gang i året og er 99 858 kroner per 01.05.2019.Mer om Grunnbeløp

Overføringsavtalen

Ansatte som ble medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet  før 1. februar 2003 kommer inn under avtalen om overføring av pensjonsrettigheter mellom offentlige tjenestepensjonsordninger. For ansatte som ble medlem etter 1. februar 2003, gjelder ikke overføringsavtalen.

Tidligere ansatt

En som tidligere har vært medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, kan ha opparbeidet seg rett til en fremtidig pensjon fra oss dersom vedkommende har minst tre års pensjonsgivende inntekt. Dette kaller vi oppsatt pensjon.