Koronavirus

Viktig koronainformasjon til deg som arbeidsgiver.

Permisjoner eller permitteringer av ansatte som følge av koronautbruddet

Permisjon

 • Permisjon er en rett for arbeidstaker til å være borte fra arbeidet sitt i et begrenset tidsrom.
 • Permisjon kan være lønnet – helt eller delvis – eller ulønnet.
 • Permisjon er midlertidig, og arbeidstaker er fremdeles ansatt med rett og plikt til å komme tilbake til stillingen sin når permisjonen er ferdig.

Permittering

 • Statsansatte er omfattet av hovedtariffavtalen i staten og kan ikke bli permittert.
 • Fristilte virksomheter som ikke er omfattet av hovedtariffavtalen kan permittere sine ansatte.
 • Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstakeren er pålagt arbeidsfritak uten å ha krav på lønn fra arbeidsgiver.
 • Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. Les mer om permittering på arbeidstilsynet

Hva betyr det for medlemskapet i SPK?

 • Permisjon med lønn: Hvis medlemmet får permisjon med full lønn løper medlemskapet akkurat som før.
 • Permisjon uten lønn: Hvis en ansatt får permisjon uten lønn i mer enn én måned, får vedkommende ikke godskrevet opptjeningstiden, men er forsikret for uførhet og død i inntil 2 år. Et unntak er medlemmer av Statens pensjonskasse som får permisjon etter permisjonsavtalen. Da får de godskrevet opptjeningstiden, også når de er i permisjon uten lønn.
 • Permittering: Fra tidspunktet permitteringen starter, får den ansatte ikke godskrevet opptjeningstid. Dette gjelder også de to dagene hvor arbeidsgiver betaler lønn. Medlemmet opprettholder medlemskapet i SPK i inntil to år, og  er i denne perioden bare forsikret for uførhet og død.

Hvordan skal dette rapporteres til oss?

Kan ansatte gå av med AFP mens de er permittert eller i permisjon?

 • Ansatte kan ikke ta ut AFP mens de er 100 % permittert eller i 100 % permisjon.
 • Hvis vilkårene for AFP ellers er oppfylt, kan de ta ut AFP etter å ha vært tilbake i jobb i minst én måned.

Kan ansatte ta ut alderspensjon mens de er permittert eller i permisjon?

Ja. Det er mulig å gå av med alderspensjon under permittering eller med en gang permitteringen er over.

Pensjonister som jobber i forbindelse med koronaviruset

Alders- og AFP-pensjonister kan arbeide i offentlig helsevesen uten at pensjonen blir redusert. Dette gjelder både beordring og frivillig arbeid i forbindelse med koronaviruset.

Hva betyr det for medlemskapet hos oss?

Medlemmer som begynner å jobbe i offentlig helsetjeneste får medlemskap i SPK igjen, uavhengig av stillingsstørrelsen. Pensjonisten har rett til medlemskap og de rettigheter som følger medlemskapet.

Rapportering

Alt arbeid som oppfyller vilkårene for medlemskap i SPK, skal rapporteres. Arbeidsgiver rapporterer timene som vanlig. Medlemmet må sende dokumentasjon til SPK på at arbeidsforholdet faller inn under koronareglene.

Dokumentasjonen vi trenger er en bekreftelse fra arbeidsgiver om:

 • at arbeidet er koronarelatert
 • hvem det gjelder
 • perioden det gjelder
 • stillingsstørrelsen det dreier seg om

Vi gjør oppmerksom på at pensjonen for den ansatte reduseres først. Når vi har vurdert dokumentasjonen, vil beløpet bli etterbetalt. 

Dersom du fremdeles lurer på noe, ta gjerne kontakt med oss på bedriftsservice@spk.no