Samordning

Pensjonen fra Pensjonsordning for apotekvirksomhet og andre offentlige tjenestepensjonsordninger skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordningsloven regulerer fordelingen av utbetalingen av pensjon fra folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger.

Samordning foregår ved at folketrygdens ytelser blir utbetalt i sin helhet, mens tjenestepensjonen blir redusert. Reduksjonen - fradraget - beregnes med utgangspunkt i det du får utbetalt fra folketrygden.

Samordning med grunnpensjon

Vi reduserer tjenestepensjonen din med et beløp på inntil 75 prosent av grunnbeløpetGrunnbeløpGrunnbeløpet i folketrygden, som vi ofte kaller G, blir justert en gang i året og er 99 858 kroner per 01.05.2019.Mer om Grunnbeløp i folketrygden (1 G).

Hvis du ikke har full opptjening, har jobbet deltid eller tar ut delvis pensjon, reduserer vi fradraget for grunnpensjonenGrunn­pensjonStørrelsen på grunnpensjonen fra folketrygden er avhengig av sivilstand og hvor lenge du har vært medlem i folketrygden.Mer om Grunn­pensjon forholdsmessig mot disse tre faktorene.

Samordning med tilleggspensjon og pensjonstillegg/særtillegg

Vi reduserer tjenestepensjonen din med inntil hele tilleggspensjonen og eventuelt pensjonstillegget/særtillegget.

Hvis du har hatt inntekt som ikke har vært pensjonsgivende i tjenestepensjonsordningen, vil vi ikke gjøre fradrag for dette. Vi beregner en tilleggspensjon ut fra pensjonsgrunnlaget ditt hos oss. Denne tilleggspensjonen bruker vi i samordningen hvis det gir deg et lavere fradrag enn det tilleggspensjonen i folketrygden gjør.

Hvis du ikke har full opptjening eller tar ut delvis pensjon, reduserer vi fradragene for tilleggspensjonenTilleggs­pensjonStørrelsen på tilleggspensjonen fra folketrygden er avhengig av tidligere arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) og antall år med arbeidsinntekt.Mer om Tilleggs­pensjon og pensjonstillegget/særtilleggetPensjons­tillegg/ særtilleggHar du hatt lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon i folketrygden, får du også pensjonstillegg eller særtillegg.Mer om Pensjons­tillegg/ særtillegg forholdsmessig mot disse faktorene.

Andre pensjons- og trygdeytelser   

Vi skal også samordne med en del andre pensjons- og trygdeytelser, som for eksempel krigspensjon, yrkesskadetrygd og pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn.

Samordningsloven omfatter:

  • tjenestepensjonsordninger
  • personskadetrygd
  • ytelser fra folketrygden
  • avtalefestet pensjon (AFP)