Kapittel 10

Behandling av person­opplysninger i forbindelse med premie­beregning

Medlemsvirksomhetene og medlemmene skal betale premie til Statens
pensjonskasse for opptjening av pensjonsrettigheter, jf. lov om Statens
pensjonskasse § 18. Statens pensjonskasse beregner derfor premie og
premiereserve for de ulike pensjonsproduktene og pensjonsordningene vi
administrerer, herunder spesifiserte fakturaer på forespørsel. I denne forbindelse
behandler vi personopplysninger om blant annet nåværende og tidligere lønns- og
stillingsforhold for alle som får sin nåværende eller framtidige pensjon administrert av
Statens pensjonskasse. Videre beregner vi premie for produktene gruppeliv og
personskade som vi også administrerer.

Nærmere detaljer om hvilke personopplysninger som innhentes og behandles
fremgår av personvernerklæringen for de ulike ordningene Statens pensjonskasse
administrerer.

Rettslig grunnlag for behandlingen er lov om Statens pensjonskasse § 45 b. tredje og
fjerde ledd.