Kapittel 13

Behandling av person­opplysninger i person­skadesaker

SPK administrerer ulike typer forsikrings- og erstatningsordninger på vegne av staten. Dette følger av lov om Statens pensjonskasse (SPK-loven) § 1 tredje ledd bokstav c og d. I den forbindelse behandler vi personopplysninger i henhold til SPK-loven §§ 45 og 45 b.

Ved behandlingen av erstatningskrav etter forsikrings- og erstatningsordningene vil det også være nødvendig å behandle særlige kategorier av personopplysninger (blant annet helseopplysninger). Det rettslige grunnlaget for dette følger av SPK-loven §§ 45 og 45 b.

Personopplysninger behandles i tillegg for statistiske formål. Rettslig grunnlag for dette er SPK-loven §§ 45 og 45 b.

SPK bruker et egenutviklet saksbehandlingssystem for behandlingen av erstatningssakene. I dette systemet registreres det personopplysninger som navn, adresse, fødselsnummer, bankkontonummer, utførte utbetalinger, arbeidsgiver, skadedato, informasjon om skade (kroppsdel som er skadet og skadeårsak) samt grad av medisinsk invaliditet og grad av arbeidsuførhet som følge av skaden. I saksbehandlingssystemet er det også et eget notatfelt hvor saksbehandler kan skrive egne notater.

Ved behandling av gruppelivssaker behandles navn, adresse, fødselsnummer, arbeidsgiver, dødsdato for den avdøde, i tillegg til navn, adresse, fødselsnummer og bankkontonummer til etterlatte. I tillegg registreres utførte utbetalinger til etterlatte.

SPK bruker i første omgang de opplysningene som framgår av skademeldingsskjemaet som vi mottar fra deg eller din arbeidsgiver. I de fleste tilfeller vil vi ha behov for ytterligere opplysninger for å kunne behandle saken. Dette vil som hovedregel være opplysninger fra leger og andre behandlere, sykehus, forsikringsselskaper, NAV og Skatteetaten. Trenger vi helseopplysninger, vil du bli bedt om å oppgi kontaktinformasjonen til dine behandlere på et eget skjema. Dersom vi får inn opplysninger som ikke er relevante eller nødvendige for saken vi har til behandling, vil vi sladde bort disse. Hvis vi mottar informasjon om navngitte tredjepersoner eller annen informasjon som det ikke er grunnlag for å sende til oss, vil vi varsle den som har sendt oss opplysningene. SPKs hjemmel for å innhente og behandle dine personopplysninger finner du i lov om Statens pensjonskasse §§ 45 og 45 b. 

Dersom du klager på utfallet av saken hos oss, vil personopplysninger som er nødvendig for behandling av klagesaken bli utlevert til det klageorganet som skal avgjøre saken. Aktuelle klageorganer i denne forbindelse er Finansklagenemnda, Forsvarsdepartementet og Klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning.

Hvis andre instanser har lovhjemmel eller samtykke fra deg kan opplysningene leveres til tredjepart. Slike instanser kan være NAV, andre forsikringsselskaper eller leger som skal vurdere saken din. I tillegg kan opplysninger utleveres til vår rådgivende lege som i noen saker hjelper oss med medisinske vurderinger.

SPK oppbevarer personopplysningene så lenge de er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en erstatningssak gående hos oss, er opplysningene om deg lagret hos oss. Når saken er avsluttet, oppbevarer vi opplysningene i 50 år. Årsaken til dette er at enkelte kommer tilbake til oss med erstatningskrav etter at en sak er avsluttet. Det er da viktig at opplysningene fortsatt finnes, både av hensyn til deg som søker om erstatning og fordi at SPK må sikre seg at samme skade ikke erstattes flere ganger. Deretter slettes alle saksdokumenter og personopplysninger i saken.