Kapittel 9

Behandling av person­opplysninger i medlems- og pensjoner­ingssaker

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å sørge for at medlemmer mottar rett ytelse til rett tid i henhold til gjeldende regelverk. Aktuelle ytelser er alderspensjon, avtalefestet pensjon (AFP), uførepensjon, barnepensjon og ektefellepensjon (enke-/enkemannspensjon).

Vi behandler personopplysningene dine fordi det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser som påhviler SPK. Rettslig grunnlag er lov om Statens pensjonskasse § 1 og din arbeidsavtale, hvor tjenestepensjon i Statens pensjonskasse er regulert. Ved behandlingen av personopplysninger i forbindelse med krav om uførepensjon vil det også være nødvendig å behandle sensitive personopplysninger (opplysninger om din helsetilstand). Behandlingen av slike opplysninger er nødvendig for å fastsette mulige rettskrav i henhold til reglene for uførepensjon.

SPK mottar personopplysninger om deg fra blant annet din arbeidsgiver, NAV, Skatteetaten, det sentrale folkeregistret, kontakt- og reservasjonsregisteret og andre tilbydere av offentlig tjenestepensjon. Rettslig grunnlag for å motta og behandle personopplysninger fra disse instansene er lov om Statens pensjonskasse §§ 45, 45 a, 45 b og 46, samt avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter (overføringsavtalen). Ved samordning av pensjon vil vi utveksle personopplysninger med andre tilbydere av offentlig tjenestepensjon, for eksempel Kommunal landspensjonskasse (KLP). Det rettslige grunnlaget for å utveksle personopplysningene er lov lov om Statens pensjonskasse §§ 45 og 45 c og lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27.

All utbetaling av pensjon fra SPK gjøres av NAV.

Alle personopplysninger lagres så lenge de er nødvendig for formålene de er samlet inn for. Blant annet har vi behov for stillingsopplysningene dine så lenge du lever. Dette for å kunne beregne riktig pensjon. I tillegg anser vi det for nødvendig å oppbevare stillingsopplysningene dine i ytterligere 13 år etter din død. Dette skyldes mulige krav på etterlattepensjon og krav på etterbetaling til dødsbo.

Opplysninger som ligger i vårt saksbehandlingssystem og databaser lagres for analyseformål og slettes ikke.

Automatisert saksbehandling og automatiserte avgjørelser

Statens pensjonskasse bruker automatisert saksbehandling for å sikre at vi utbetaler korrekt pensjon og har effektiv drift. Her er noen eksempler på når vi bruker automatisert saksbehandling:

  • Opptelling av hvor lenge du har jobbet, i hvilken stillingsstørrelse og med hvilken lønn. Dette gjør vi for å finne grunnlaget pensjonen din skal beregnes ut fra.
  • Beregning av månedlig pensjon. Der lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven, og tilhørende forskrifter sier det er nødvendig, inkluderer dette innhenting av informasjon om eventuell pensjon fra folketrygden (NAV) og andre offentlige tjenestepensjonsordninger.
  • I beregning av etteroppgjør for uførepensjon og AFP henter vi informasjon om pensjonsgivende inntekt fra Skatteetaten. Dersom tallene fra Skatteetaten viser at du har hatt for stor inntekt, korrigerer vi pensjonen og ber om tilbakebetaling av for mye utbetalt pensjon.
  • Vedtak om rett til pensjon når alle vilkårene for rett til pensjon er oppfylt.
  • Utsending av informasjon om pensjon i brev, på e-post eller som sms.

Statens pensjonskasse har systemer som sørger for at en saksbehandler må gjøre et vedtak før den automatiserte saksbehandlingen kan ta over. Det gjør vi i følgende tilfeller:

  • Ved avslag på søknad om pensjon.
  • Ved vurdering av medisinske opplysninger i legeerklæringer hvis du har sendt søknad om uførepensjon.

Statens pensjonskasse bruker aldri informasjon som alder, kjønn, adresse, lønn og lignende til å legge deg inn i en gruppe som skal særbehandles (profiling).