Levealders­justering

Den opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Dette kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.
 • Alle som er født i 1943 eller senere vil få alderspensjonen sin levealdersjustert. Dette gjelder både for folketrygden og Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.
 • Avtalefestet pensjon (AFP) skal ikke levealdersjusteres, dette skjer først ved overgang til alderspensjon ved fylte 67 år.
 • Særalderspensjon skal ikke levealdersjusteres før fylte 67 år.
 • Uføretrygd fra folketrygden skal ikke levealdersjusteres, den omgjøres til alderspensjon ved 67 år. Uførepensjon i Pensjonsordnigen for apotekvirksomhet løper til aldersgrensen, eller senest til fylte 67 år, og blir levealdersjustert etter dette.

Hvorfor levealdersjustering?

Før pensjonsreformen var det ikke tatt høyde for at folk blir stadig eldre, og at flere år med pensjon gir økte pensjonskostnader. Samtidig blir det stadig færre yngre arbeidstakere som skal finansiere pensjonsordningene gjennom å betale skatt. Levealdersjusteringen er innført for å redusere denne kostnadsøkningen og for å stimulere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid.

Beregner forventet levealder

Innen juli det året et årskull fyller 61 år, regner Statistisk sentralbyrå ut kullets forventede levealder. Dette er likt for kvinner og menn og for alle yrkesgrupper. Lever du lenger enn dette, får du fortsatt utbetalt alderspensjon. Levealdersjusteringen påvirker størrelsen på den årlige pensjonsutbetalingen, ikke hvor lenge du får utbetalt pensjon.  

Levealdersjustering i folketrygden

Pensjonen blir levealdersjustert ved å dele den på et forholdstallForholds­tallMer om Forholds­tall eller et delingstall.DelingstallMer om Delingstall Det er opptjeningsmodellen som gjelder for ditt årskull, som avgjør hvilket av disse tallene som skal benyttes. Hvis du tjener opp alderspensjonen i folketrygden etter alleårsregelen,Alleårs­regelenGrunnprinsippet er at alderspensjonen fra folketrygden skal tjenes opp gjennom hele ditt yrkesaktive liv. Den skal beregnes fra første krone du tjener fra du er 17 år til du blir 75 år.Mer om Alleårs­regelen tjener du opp en pensjonsbeholdning.Da skal alderspensjonen din regnes ut (levealdersjusteres) ved hjelp av et delingstall.

Eksempel – en person født i 1963

 • Går av med pensjon som 67-åring
 • Pensjonsbeholdning: kr 4 000 000,-
 • Anslått delingstall: 15,91
 • Årlig alderspensjon etter levealdersjustering = kr 4 000 000,- / 15,91 = kr 251 414,-

Hvis du tjener opp alderspensjonen i folketrygden etter besteårsregelen får du beregnet en årlig basispensjon.Basis­pensjonBasispensjon danner grunnlaget for beregning av alderspensjonen fra folketrygden.Mer om Basis­pensjon Denne blir levealdersjustert ved at den deles på et såkalt forholdstall.

Eksempel – en person født i 1953

 • Går av med pensjon som 67-åring
 • Årlig basispensjon: kr 219 677,-
 • Anslått forholdstall: 1,055
 • Årlig alderspensjon etter levealdersjustering = kr 219 677,- / 1,055 = kr 208 224,-

Delingstall og forholdstall har altså samme oppgave – å beregne pensjonen etter levealdersjustering. Tallene er ulike fordi de er knyttet til forskjellige opptjeningsmodeller.

Levealdersjustering i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Når pensjonen blir levealdersjustert, deles den på et forholdstall. Dette er etter samme prinsipp som besteårsregelen i folketrygden. Som medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er du garantert 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du har full opptjening, som er 360 måneder. Deretter skal pensjonen levealdersjusteres. Det betyr at pensjonen kan bli lavere enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. 

Eksempel – en person født i 1953

 • Tar ut tjenestepensjon som 67-åring
 • Pensjonsgrunnlag: kr 500 000,-
 • Brutto pensjon (66 % av pensjonsgrunnlag)* = kr 330 000,-
 • Forholdstall: 1,055
 • Alderspensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet etter levealdersjustering* = kr 312 796,-

* Før samordningSamordningPensjonen fra Pensjonsordning for apotekvirksomhet og andre offentlige tjenestepensjonsordninger skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordningsloven regulerer fordelingen av utbetalingen av pensjon fra folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger.Mer om Samordning med alderspensjonen fra folketrygden.  

Individuell garanti

Levealdersjusteringen gjør at pensjonen kan bli mindre enn 66 prosent av sluttlønnen selv om du har full opptjening. Det er derfor besluttet at medlemmer av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet som er født i 1958 eller tidligere, og som i 2011 har 15 år eller mindre igjen til de fyller 67 år, skal få en individuell garantiIndividuell garantiMedlemmer av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA), som er født i 1958 eller tidligere, er sikret 66 prosent av pensjonsgrunnlaget når de fyller 67 år. For å få 66 prosent av pensjongrunnlaget, må du ha full opptjeningstid.Mer om Individuell garanti

For at denne garantien skal gjelde, er det en forutsetning at pensjonen tas ut først når du er 67 år. Har du ikke full opptjeningstid, avkortes garantien forholdsvis.