Pensjons­plan

Ein pensjonsplan er ein avtale mellom arbeidsgivar og arbeidstakar om korleis pensjon skal tenast opp.

Pensjonsplanen kan vere anten ein innskotsplan eller ein ytingsplan. I Statens pensjonskasse har alle medlemene ytingsplaner.

Din personlege pensjonsplan skildrar nærmare korleis pensjonen blir berekna.

Løna ved pensjonering, oppteningstid (medlemstid) hos arbeidsgivaren og andre offentlege arbeidsgivarar samt opptent pensjonsbehaldning frå 2020 er med på å fastsetje kor stor pensjonen blir.