Arbeid relatert til koronapandemien

Pensjonister kan jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon ut 2021.

Publisert 21.10.2021

Regjeringen legger til rette for at pensjonert personell kan gå tilbake i jobb i helsevesenet uten å tape alderspensjon eller AFP. Dette gjelder både beordring og frivillig arbeid i offentlig helsetjeneste i forbindelse med koronavirus. Tidligere gjaldt ordningen pensjonert personell i helsesektoren der ASD (Arbeids- og Sosialdepartementet) uttalte at det ikke var planlagt å utvide ordningen med fritak for avkorting av pensjon til andre grupper enn de som jobber innenfor helsesektoren.

Så lenge arbeidsgiver / virksomhet omfattes av helseberedskapsloven, vil et medlems frivillige tjeneste, som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, omfattes av ordningen. Alderspensjonen vil dermed ikke bli avkortet. Støttefunksjoner som ikke er direkte helserelatert vil også omfattes av helseberedskapsloven og de midlertidige endringen i regelverket. Hva «arbeid i forbindelse med covid-19» faktisk innebærer ut over henvisningen til lov om helsemessig- og sosial beredskap bokstavene a, b og c, må avklares i dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Det gjelder pensjonerte medlemmer av Statens pensjonskasse og Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Uførepensjonister er foreløpig ikke omfattet av de midlertidige endringene i regelverket.

I desember 2020 er det vedtatt at også alders- og AFP-pensjonister som beordres tilbake til covid 19-relatert arbeid i apotek, kan gjøre det uten å få pensjonen sin avkortet. Endringen får virkning fra 1. november 2020.

Det er altså bare ved beordret tjeneste at arbeid i apotek er omfattet av unntaksreglene, ikke ved frivillig tjeneste. 

Meld fra til oss om du har arbeidet med koronapandemien

Hvis du har arbeidet med koronapandemien og du har alderspensjon og/eller AFP fra Statens pensjonskasse eller Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, må du selv sende oss dokumentasjon på arbeidsforholdet og inntekten. Vi får dessverre ikke denne nødvendige informasjonen fra din arbeidsgiver. Ta kontakt med kundesenteret vårt for nærmere detaljer om hvilken informasjon vi trenger. 

Les mer om forskriftsendringen på regjeringen.no og les hele lovforskriften her på lovdata

Stortinget har vedtatt endring av kombinasjon av alderspensjon og arbeidsinntekt for den samme gruppen.

Lovforslaget gjelder fra og med 20. mars 2020 og ut 2021. For mer informasjon, se proposisjon 2 L (2020-2021) på regjeringen.no