Pensjonsbehaldning / pensjonsbeholdning

Offentleg tenestepensjon vert frå 2020 tent opp i ei behaldning som kallast påslagsbehaldning.

Pensjonsbehaldning i offentleg tenestepensjon - påslagsbehaldningPåslagsbehaldning / påslagsbeholdningPensjonsbehaldninga du tener opp frå 2020 i di offentlege tenestepensjonsordning vert kalla påslagsbehaldning.Mer om Påslagsbehaldning / påslagsbeholdning

Etter innføringa av nytt pensjonsregelverk frå 2020 kallar vi pensjonsbehaldninga i offentleg tenestepensjon (til dømes i Statens pensjonskasse) påslagsbehaldningPåslagsbehaldning / påslagsbeholdningPensjonsbehaldninga du tener opp frå 2020 i di offentlege tenestepensjonsordning vert kalla påslagsbehaldning.Mer om Påslagsbehaldning / påslagsbeholdning. Denne ordninga gjeld deg som er fødd i 1963 eller seinare.

Pensjonsbehaldning i folketrygda
Ei behaldning der retten til inntektspensjon vert spara etter folketrygdlova § 20-4. Pensjonsbehaldningen vert beregna ut frå inntekt, omsorgsarbeid, fyrstegongsteneste, dagpengar eller uføretrygd.

Kvart år øker pensjonsbeholdninga i folketrygden med 18,1 prosent av pensjonsgivande inntekt. Samla årleg opptening kan ikkje overstige 18,1 prosent av 7,1 gonger folketrygdas grunnbeløp.

Pensjonsbehaldning i folketrygda kan i tillegg bestå av garantipensjonsbehaldning etter folketrygdloven § 20 – 11 og  garantitileggsbehalding etter folketrygdlovens § 20-20.

Det er summen av desse behaldningane som utgjer folketrygdbehaldninga  i folketrygda.