Særalders­grense

Nokre stillingar har lågare aldersgrense enn 70 år. Det kallar vi særaldersgrense.

Særaldersgrenser finn vi som oftast i yrke der det blir stilt særlege krav til fysiske og psykiske eigenskapar. Dei lågare aldersgrensene kan vere 65, 63 og 60 år.

Dersom du går til ny stilling med lågare aldersgrense, må du ha minst tre år med opptening i den nye stillinga før du får rett til alderspensjon frå den nye, lågare aldersgrensa.

Ikke lenger plikt til å gå av med pensjon

Hvis du har en stilling med særaldersgrense, har du fra 1. juli 2021 ikke lenger plikt til å gå av med pensjon når du når aldersgrensa. Du kan fortsette å jobbe frem til den alminnelige aldersgrensa i offentlig sektor (70 år) dersom du ønsker det.

Retten til å gå av før den alminnelige aldersgrensa er ikke fjernet, bare plikten. Fjerning av plikten til å gå av vil ikke i seg selv ha noen økonomisk konsekvens for deg. Reglene for beregning av særalderspensjon har ikke blitt endra. 

Har du særaldersgrense?

Når kan du gå av med særalderspensjon?

Dersom du har stilling som har lågare aldersgrense enn 70 år, kan du få pensjon inntil tre år før aldersgrensa dersom summen av alderen din og oppteningstidaOpptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening er minst 85 år.

Eksempel

Ole er løytnant i Forsvaret, og har aldersgrense 60 år. Han er 56 år og lurar på om han kan gå av med alderspensjon snart. Ole har vore medlem i Statens pensjonskasse i 30 år.

Summen av alder og oppteningstid: 56 + 30 = 86.

Ole kan derfor få alderspensjon frå han er 57 år.