Toleransebeløp

Du kan ha inntekt ved siden av AFP, og du må oppgi kor mykje du rekner med å tene når du søker om AFP. Dersom det viser seg at den reelle arbeidsinntekta di vil avvike med meir enn 15 000 kroner per år frå den sannsynlege inntekta du har oppgitt, må du gi oss skriftleg beskjed om det. Då reknar vi ut ein ny pensjonsgrad og justerer pensjonsutbetalinga.

Grensa er på 15 000 kroner og kalles eit toleransebeløp. Toleransebeløp er ikkje det same som eit fribeløp. Det vil seie at hvis du tener til dømes 15 200 kroner meir enn forventa, så vil heile inntekta vere grunnlag for ny berekning av AFPen din.