Utbetaling av uførepensjon

Uførepensjon fra oss kommer vanligvis ikke til utbetaling før sykepengene fra folketrygden opphører. Normalt utbetales sykepenger i 12 måneder.

Uførepensjonen fra oss blir utbetalt via NAV cirka den 20. hver måned. 

Unngå at første utbetaling blir forsinket

  • Det er viktig at du sender inn søknad om uførepensjon i god tid før pensjonering.
  • Arbeidsgiveren din må sende oss en elektronisk pensjonsmelding minst to måneder før pensjonering.
  • Du må søke om eventuell ytelse fra NAV i god tid før sykmeldingen opphører.

Ytelser fra NAV

Dersom du søker 50 prosent uførepensjon eller mer fra Statens pensjonskasse, er det et krav at du også søker om arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra folketrygden. Søknaden fra Statens pensjonskasse vil bli behandlet når vi har mottatt melding om vedtak fra NAV. Dersom du har uføregrad på 50 prosent eller høyere, må altså vedtaket om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden være klart før vi kan behandle søknaden.