Endring inntektsgrense - eksempel

Eksempel

Anne har 50 prosent uførepensjon fra Statens pensjonskasse (SPK) og 50 prosent uføretrygd fra folketrygden. Anne jobber fortsatt i 50 prosent stilling hos en arbeidsgiver som har pensjonsordning i SPK. Lønnen i 50 prosent stilling har lenge vært 250 000 kroner, men i lønnsoppgjøret høsten 2018 fikk hun økt lønnen til 270 000 kroner. 

Er lønnsøkningen høyere enn den prosentvise økningen av grunnbeløpet (G)?

For å finne ut om lønnsøkningen er høyere enn den prosentvise økningen av G, må vi sammenligne ny lønn mot gammel lønn. 

Prosentvis økning i lønn: ((270 000/250 000) - 1) x 100 = 8 prosent

Den prosentvise økningen i lønn blir vurdert mot den prosentvise økningen av G. Grunnbeløpet økte fra 93 634 kroner til 96 883 kroner fra 01.05.2018. Økningen i G utgjør dermed 3,47 prosent.

I og med at lønnsøkningen i medlemspliktig stilling er høyere enn økningen i G, så kan Anne få økt inntektsgrensen hvis hun søker om å få det.