Hvordan registrere inntekt på Min side?

Hvis du får ny eller endret inntekt, må du melde fra til oss. Endringene må du melde via Min side. Vi viser deg hva du skal melde og hvordan du skal gjøre det.

Inntekt som skal registreres på Min side

I utgangspunktet skal all pensjonsgivende inntekt som inngår i skatteligningen registreres på Min side. Dette inkluderer blant annet

  • arbeidsinntekt fra privat og offentlig virksomhet
  • næringsinntekt
  • styrehonorar
  • honorar fra ulike tillitsverv
  • feriepenger fra arbeid du har utført etter at du tok ut hel eller delvis uførepensjon første gang.

Med pensjonsgivende inntekt mener vi pensjonsgivende inntekt i folketrygden eller inntekt av samme type fra utlandet. 

Inntekt som ikke skal registreres på Min side

Eksempler på inntekt som er regnet som pensjonsgivende inntekt, men likevel ikke skal meldes på Min side:

  • arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd fra folketrygden
  • inntekt, inkludert feriepenger, som stammer fra helt avsluttet arbeid eller virksomhet du hadde før du tok ut uførepensjon (såkalt etterslepsinntekt)
  • foreldrepenger fra NAV som er beregnet ut fra AAP
  • stønda til enslig mor eller far fra NAV
  • erstatning for inntektstap ved erstatningsoppgjør etter skadeerstatningsloven § 3-1, yrkesskadeerstatningsloven § 13 eller pasientskadeloven § 4 første ledd.

Du kan registrere endringer flere ganger

Du bør registrere ny arbeidsinntekt hver gang inntekten din endrer seg. Nedenfor kan du se hvordan du beregner inntekten du skal registrere på Min side.

Hvordan beregne arbeidsinntekt?

Du må ta utgangspunkt i arbeidsinntekt før skatt. Hvis arbeidsinntekten din kommer til å variere i perioden du mottar uførepensjon, må du huske å ta med endringene når du beregner inntekten din.

Eksempel 

Selma har uførepensjon i perioden 01.01.2020-31.12.2020. I perioden 01.01.2020 – 31.03.2020 jobber hun ikke.

Selma begynner å jobbe

I perioden 01.04.2020-31.12.2020 jobber hun i 40 prosent stilling. Lønnen i 100 prosent stilling ville vært 500 000 kroner per år, så i 40 prosent stilling er lønnen 200 000 per år.

I mars melder Selma inn endret arbeidsinntekt fordi hun skal skal begynne å jobbe litt. Da må hun ta hensyn til at hun ikke har hatt arbeidsinntekt i perioden 01.01.2020-31.03.2020. Deretter må hun regne ut hvilken inntekt hun kommer til å ha i 40 prosent stilling i perioden 01.04.2020-31.12.2020 og legge inn dette som arbeidsinntekt samtidig med uførepensjon.

01.01.2020-31.03.2020 = 3 måneder (uten inntekt)
01.04.2020-31.12.2020 = 9 måneder (med årslønn på 200 000 kroner)

01.01.2020-31.03.2020 = ingen inntekt
01.04.2020-31.12.2020 = 200 000 x 9/12 = 150 000 kroner

Selma skal melde inn en forventet inntekt ved siden av uførepensjon på 150 000 kroner, som gjelder for perioden 01.01.2020-31.12.2020.

Selma får lønnsøkning

Fra 01.10.2020 får hun en lønnsøkning. Selmas nye årslønn i 100 prosent stilling ville vært 530 000 kroner, så i 40 prosent stilling er lønnen 212 000 kroner. I september må Selma derfor igjen melde inn endret arbeidsinntekt. Da må hun ta hensyn til at hun ikke har inntekt i perioden 01.01.2020-31.03.2020. Så må hun regne ut hvor mye inntekt hun hadde i perioden 01.04.2020-30.09.2020, og hvilken inntekt hun kommer til å ha i perioden 01.10.2020-31.12.2020. 

01.01.2020-31.03.2020 = 3 måneder (uten inntekt)
01.04.2020-30.09.2020 = 6 måneder (med årslønn på 200 000 kroner)
01.10.2020-31.12.2020 = 3 måneder (med årslønn på 212 000 kroner)

01.01.2020-31.03.2020 = ingen inntekt
01.04.2020-30.09.2020 = 200 000 x 6/12 = 100 000 kroner
01.10.2020-31.12.2020 = 212 000 x 3/12 = 53 000 kroner
Sum inntekt = 153 000 kroner

Selma skal melde inn en forventet inntekt ved siden av uførepensjon på 153 000 kroner, som gjelder for perioden 01.01.2020-31.12.2020.