Arbeidsgiver

Her finner du praktisk informasjon om administrering av pensjonsordningen og  endringer i regelverk. Du kan også logge inn i Min virksomhet hvor du kan sende pensjonsmelding, rapportere lønns- og stillingsdata og hente ut rapporter. Alle som har fått tildelt en rolle i Altinn, vil ha tilgang til relevant informasjon.

Informasjon til deg som er arbeidsgiver:
Permisjoner og permitteringer under koronautbruddet

Permisjon

Medlemmer av Statens pensjonskasse kan få permisjon etter permisjonsavtalen. Det innebærer at ansatte fortsetter å tjene opp pensjonsrettigheter mens de er i permisjon. Ikke alle permisjoner kommer inn under permisjonsavtalen. Da fortsetter man ikke å opptjene pensjonsrettigheter mens man er i permisjon.

Permittering

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstakeren er pålagt arbeidsfritak uten å ha krav på lønn fra arbeidsgiver. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. Les mer om permittering på arbeidstilsynet.no.

Statsansatte er omfattet av hovedtariffavtalen i staten og kan ikke bli permittert. Fristilte virksomheter som ikke er omfattet av hovedtariffavtalen kan permittere. Vær oppmerksom på at du kan få spørsmål fra ansatte om de er omfattet av hovedtariffavtalen eller ikke.

Konsekvenser for medlemskapet

Når vi snakker om konsekvenser for medlemskapet hos oss, så er spørsmålet om man får godskrevet opptjeningstiden i perioden eller ikke.

  • Permisjon uten lønn: Hvis medlemmet får permisjon uten lønn, får man ikke godskrevet opptjeningstiden. I permisjonstiden er man bare forsikret for uførhet og død i inntil 2 år
  • Permisjon med lønn: Hvis medlemmet får permisjon med full lønn løper medlemskapet akkurat som før. Det samme gjelder de som får permisjon uten lønn med kortere varighet enn én måned. Forsikringene gjelder som vanlig ved uførhet, død og yrkesskade i tillegg til at opptjeningen til alderspensjon går som normalt
  • Permittering: Fra det tidspunktet permitteringen starter, får ikke medlemmet godskrevet opptjeningstid. Dette gjelder også de to dagene hvor arbeidsgiver betaler lønn. Medlemmet opprettholder medlemskapet i SPK i inntil to år, i denne perioden er medlemmet bare forsikret med tanke på uførhet og død

Slik rapporteres ansatte med permisjon eller som blir permittert

  • Medlemmer som blir permittert: Medlemmer i SPK som blir permittert med varighet over en måned, skal rapporteres som permisjon uten lønn fra første permitteringsdag. Det er viktig at disse ikke rapporteres med stillingsopphør. Medlemmer som blir permittert med kortere varighet enn en måned, skal ikke rapporteres til oss med permisjonskode. Permitteringen får dermed ingen konsekvens for medlemskapet.
  • Medlemmer som får permisjon uten lønn: Medlemmer som får permisjon uten lønn over en måned må rapporteres med permisjonskode. Permisjoner som varer under en måned skal ikke rapporteres til oss med permisjonskode.

Dersom de ansatte har full permisjon med lønn skal det ikke gjøres egen rapportering. De som får permisjon uten lønn med kortere varighet enn én måned, skal heller ikke rapporteres til oss og permisjonen får ingen konsekvens for medlemskapet i SPK.

Kan ansatte gå av med AFP mens de er permittert eller i permisjon?

Ansatte kan ikke ta ut AFP mens de er 100 % permittert eller i 100 % permisjon. Hvis vilkårene for AFP forøvrig er oppfylt, kan de ta ut AFP etter å ha vært tilbake i jobb i minst én måned.

Kan ansatte ta ut alderspensjon mens de er permittert eller i permisjon?

Det er mulig å gå av med alderspensjon under permittering eller med en gang permitteringen er over. Tiden i permisjon uten lønn eller som permittert blir ikke medregnet som tjenestetid i Statens pensjonskasse. Får en ansatt permisjon med lønn, blir tiden i permisjon medregnet som tjenestetid i Statens pensjonskasse. Medregnet betyr at opptjeningstiden tas med i beregningen av alderspensjonen.

Spesielt for apotekordningen

(Oppdatert 7.4.2020): Medlemmer som blir permittert på grunn av koronasituasjonen beholder medlemskapet sitt i apotekordningen. Styret i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) har 7. april vedtatt at §4 første ledd i POA-loven midlertidig også skal gjelde permitterte medlemmer. Dette innebærer at permitterte beholder medlemskapet i pensjonsordningen ut 2020. I denne perioden får de ikke godskrevet opptjeningstid i apotekordningen, men de er forsikret med tanke på uførhet og død. Bestemmelsen gjelder fra korona-loven trådte i kraft 27.03.20. 

For øvrig gjelder som beskrevet over at ansatte som får permisjon med full lønn ikke skal rapporteres med permisjon. De som får permisjon uten lønn med kortere varighet enn én måned skal ikke rapporteres til oss og permisjonen får ingen konsekvens for medlemskapet i apotekordningen.