Regnskapsberegninger og analyser

Fordi hver virksomhet er unik og har ulike behov, har vi utviklet mulighet til å levere skreddersydde analyser og statistikker. Vi tilbyr også rådgivning, analyser og bistand i forbindelse med virksomhetsendringer.

Alle kommuner og fylkeskommuner er pålagt å føre sine pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser i årsregnskapet. Beregningen med "foreløpig pensjonskostnader for 2021 og budsjett for årene 2022-2025" er nå tilgjengelig i Min virksomhet.

September, januar og mars

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner regulerer hvordan kommunene skal beregne og føre pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser, for å følge god regnskapsskikk etter kommuneregnskapsreglene. 

Vi publiserer tre beregninger i året:

  • I september får din kommune eller fylkeskommune en foreløpig beregning av pensjonskostnader og premieavvik for året. I tillegg får dere budsjett for de fire neste årene.
  • I januar får dere den endelige beregningen av pensjonskostnader for året som har gått. Det er denne som skal legges til grunn i regnskapet.
  • I mars leverer vi en oppdatert regnskapsleveranse. Særskilt for marsleveransen er at budsjettkolonnen vil være oppdatert med premieprognosen for inneværende år (forfalt premie). I tillegg er tallene for inneværende år oppdatert med bestand pr. januar. 

Bestill tilleggstjenester

Vi leverer GKRS-beregninger til alle kommuner og fylkeskommuner. Prisen på rapporten avhenger av hvor stor virksomheten er. Rapporten faktureres automatisk.

Hvis du har spørsmål til GKRS-leveransene eller ønsker å bestille tilleggstjenester, send oss en e-post.

Virksomheten har ansvar for å regnskapsføre pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Vi kan hjelpe dere med dette ved å gjøre en NRS6- eller IAS 19-beregning.

Kort beskrivelse av NRS 6 og IAS 19

Når en virksomhet har gitt et løfte om framtidig definert årlig pensjonsutbetaling til sine ansatte, skal det normalt beregnes en pensjonsforpliktelse etter norsk regnskapsstandard (NRS6), internasjonal standard (IFRS - IAS 19 og US GAAP) eller god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Pensjoner (dvs. ytelsespensjoner hvor nivå for utbetalingen er avtalt), offentlig AFP-avtale, førtidspensjonsavtaler, pensjoner som utbetales over drift og spesialavtaler, skal alle regnskapsføres i balansen. Formålet med aktuarberegningen er at pensjonskostnadene skal regnskapsføres når de påløper og fordeles systematisk og riktig over opptjeningsperioden.

Forutsetninger som ligger til grunn for beregningene

For å kunne foreta aktuarberegningene benyttes persondata for bedriften, samt økonomiske og aktuarielle forutsetninger. Forutsetningene som benyttes er blant annet:

  • diskonteringsrente
  • forventet avkastning på pensjonsmidlene
  • årlig lønnsvekst
  • årlig økning i grunnbeløpet (G)
  • årlig regulering av pensjoner
  • frivillig avgang
  • forventet uttak av AFP

SPK har kompetansen

SPK har god aktuariell kompetanse innen regnskapsstandardene NRS 6, IAS 19 og GKRS (god kommunal regnskapsskikk for våre kommunale kunder). Vi utfører også beregninger for lederavtaler, driftspensjonsavtaler, samt spesialavtaler. I tillegg leverer vi analyser av regnskapsmessige effekter ved omdanning av pensjonsavtaler og ved planendringer.

Vi bistår gjerne også med gjennomgang og rådgivning for offentlige pensjonsordninger med vekt på pensjonsavtalene/planene som administreres i SPK.

Ønsker dere en beregning eller en analyse kan dere bestille under "økonomi" på Min virksomhet (krever innlogging)

Oppdaterte veiledninger fra NRS

Oppdaterte pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2019. De nye parameterne og veiledningen finner du på NRS`egne nettsider.

Lurer du på hva en fisjon eller fusjon betyr for pensjonsforpliktelsene til din virksomhet? Vi tilbyr rådgivning, analyser og bistand i forbindelse med virksomhetsendringer.

Vi kan bistå med pensjonsfaglige analyser når selskaper opprettes, fisjonerer eller fusjonerer.

Slik bestiller du

Du kan bestille analyser og statistikk ved å sende en e-post til bedriftsservice@spk.no eller kontakte din kunderådgiver. 

Prisen avhenger av størrelsen på oppdraget og prises normalt per time.

Statens pensjonskasse kan hjelpe deg med rådgivning og analyser av hva pensjon vil koste virksomheten din i fremtiden. Vi har erfaring med og kompetanse på hvilke forutsetninger din virksomhet bør legge til grunn for analysen.

Alle har behov for å ha oversikt over pensjonskostnader i fremtiden. Lønnsvekst, G-regulering og tidligpensjoneringer kan påvirke de fremtidige forpliktelsene i stor grad.

I forbindelse med lønnsoppgjøret

Å analysere fremtidige pensjonskostnader er spesielt aktuelt i forbindelse med lønnsoppgjør. Ved å vurdere ulike scenarier, vil både virksomheten og arbeidstakersiden se hvilke konsekvenser de ulike lønnsjusteringene får for framtidige pensjonskostnader. Resultatene avhenger sterkt av forutsetningene som legges til grunn.

Se inn i fremtiden

Vi kan også levere verdifull statistikk over medlemsbestanden til din virksomhet. Med hjelp av statistikken kan vi utarbeide en prognose over hvor mange nye pensjonister din virksomhet kan forvente.

Statistikken gir viktig kunnskap om hvor mye forpliktelsene vil koste din virksomhet framover. Samtidig gir statistikken et viktig grunnlag for hvilke valg virksomheten din faktisk kan ta – og til hvilken kostnad.

Slik bestiller du

Du kan bestille analyser og statistikk ved å sende en e-post til bedriftsservice@spk.no eller kontakte din kunderådgiver. Prisen avhenger av størrelsen på oppdraget og prises normalt per time.

Hvert år utarbeider vi i Statens pensjonskasse kontoutskrift til de av våre virksomheter som sikrer sine pensjonsforpliktelser i eget tildelt fond.

Hensikten med kontoutskriften er å oppsummere den økonomiske status den enkelte virksomhet har på sin ordning ved årsskiftet. Vi benytter Statens pensjonskasses standard beregningsgrunnlag, herunder tariffer for død, overlevelse og uførhet.

Hva kontoutskriften viser

Den reelle årlige utviklingen i de nødvendige avsetningene, er en del av grunnlaget for fremtidig premie. Kontoutskriften angir derved om innbetalt premie har vært tilstrekkelig for å dekke det påløpte finansieringsbehovet utover den tildelte avkastningen gjennom året. Dette er derfor en form for avregning av a-kontopremien.

Over- eller underfinansiering?

Er det en underfinansiering i ordningen - det vil si at nødvendig premiereserve overstiger saldo på midler - må premien økes. Er det derimot en overfinansiering, vil noe av dette normalt ligge som en buffer. Eventuelt føres en andel av overskytende beløp mot de fremtidige premier.

Kontoutskriften viser også ordningens tildelte inntekter og belastede utgifter og omkostninger gjennom året.