Hva skal jeg ikke rapportere?

Det er enkelte stillingsforhold som ikke gir grunnlag for pensjonsopptjening.

Merarbeid utover 100 prosent stilling

Merarbeid/overtid ut over 100 prosent stilling er ikke pensjonsgivende og skal ikke rapporteres til Statens pensjonskasse.

  • Unntaket er perioden 01.07.82 til 01.04.84 da pedagogisk personale fikk godskrevet stillingsstørrelser utover 100 prosent.

Tillegg som ikke er pensjonsgivende

Generelt skal tillegg i lønnen som ikke er pensjonsgivende, ikke rapporteres til oss.

  • Utenlandstillegg er ikke pensjonsgivende og skal ikke rapporteres.
  • Tillegg som kompenserer for spesielle utgifter (som mat klær, bil, telefon osv.) er ikke pensjonsgivende og skal ikke rapporteres.
  • Tillegg i henhold til bonus- eller produktivitetsavtaler er heller ikke pensjonsgivende variable tillegg, og skal dermed ikke rapporteres.

Permisjoner med full lønn

Alle permisjoner med full lønn rapporteres som en ordinær stilling, og ikke som en permisjon.

Korttidsansatte

Korttidsansatte har ikke rett til medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK).

Definisjonen på korttidsansatte er personer eller pensjonister med enkeltstående arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned hos en arbeidsgiver med pensjonsordning i SPK.

Enkeltstående perioder under en måned skal ikke rapporteres til SPK.

Dersom den ansatte blir syk, dør, eller skader seg på arbeidsplassen i løpet av korttidsperioden vil vedkommende allikevel kunne være omfattet av SPK sine ytelser. I slike tilfeller ber vi om at arbeidsgiver tar kontakt med SPK slik at vi får vurdert saken.

Pensjonistavlønning

Alderspensjonister som lønnes etter pensjonistlønnPensjonistlønnAlderspensjonistar kan bli engasjerte i staten eller skuleverket på pensjonistlønn. Då blir som hovudregel ikkje alderspensjonen hos oss redusert.Mer om Pensjonistlønn, skal ikke rapporteres til oss.

Sensorarbeid og honorar

Hvis den ansatte ikke er tilsatt på ordinære tilsettingsvilkår, sidestiller vi sensorhonorar med honorar. Honorar er godtgjørelse for begrenset arbeidsforhold og enkeltstående oppdrag. De som mottar honorar for en tjeneste og følgelig ikke er ansatt på ordinære vilkår, blir ikke medlemmer i Statens pensjonskasse. Honorar har ingen innvirkning på alderspensjon fra Statens pensjonskasse, og skal heller ikke rapporteres til oss.

Eksempel på sensorarbeid: En alderspensjonert lærer bistår ved skolens eksamener og får honorar for dette. Arbeidet skal ikke rapporteres til Statens pensjonskasse.

Regulativendringer

Innholdet i satsene i lønnstrinnene på statens hovedlønnstabell endrer seg som hovedregel en gang per år. Slike endringer kalles regulativendringer og skal ikke rapporteres til Statens Pensjonskasse.