Pensjons­givende tillegg

Noen ansatte mottar pensjonsgivende tillegg hver måned. Tilleggene kan være faste eller variable. En ansatt kan også ha flere tillegg. Disse tilleggene skal rapporteres til oss.

Faste tillegg

Skal et fast tillegg være pensjonsgivende, må det oppfylle alle disse kriteriene:

Krav til innhold i funksjonen

Den funksjonen du får tillegg for må være fast knyttet til stillingen. Det betyr at tillegget gir kompensasjon for aktivitet som er en del av stillingen.

Eksempel – ikke pensjonsgivende:

En lærer har ansvaret for brannøvelsene ved skolen og får et tillegg for det. Dette ansvaret kan hvem som helst ved skolen påta seg, og det kan derfor ikke sies å være en del av utførelsen av lærergjerningen.

Eksempel – pensjonsgivende:

En kunst- og håndverklærer som har innkjøpsansvaret for materiell til kunst- og håndarbeidstimene får tillegget regnet som pensjonsgivende.

Krav til utførelse i ordinær arbeidstid

Tillegget kan ikke være kompensasjon for merarbeid ut over ordinær arbeidstid.

Krav til utbetalingsmåte

Tillegget utbetales med likt beløp jevnlig hver måned, det vil si også under ferie og sykdom.

Krav til varighet

Tillegget må være ment å ha varighet på ett år eller mer.

Det er ingen øvre eller nedre beløpsgrense for at faste tillegg skal medregnes i pensjonen.

Faste tillegg skal deltidsjusteres i henhold til stillingsprosent.

Funksjonstillegg

Funksjonstillegg er en type fast tillegg som oftest brukes i skolesektoren og i helsevesenet. 

Funksjonstillegg må oppfylle de samme kriterier som faste tillegg. Se kriteriene under punktet faste tillegg.

Funksjonstillegg opprettholdes fullt ut selv om arbeidstakerens stillingsstørrelse endres. Tillegget endres med andre ord ikke selv om stillingsstørrelsen endres. Et unntak fra dette er funksjonstillegg ved fødselspermisjon. Da reduseres også funksjonstillegget i forhold til stillingsstørrelsen.

Et eksempel på funksjonstillegg er kontaktlærertillegg. Tillegget gis fordi en lærer har en funksjon som kontaktlærer.

Eksempel – ingen endring i funksjonstillegg:

En kontaktlærer går fra 100 prosent stilling til 60 prosent stilling. Kontaktlærertillegget er da uendret.

Eksempel – endring i funksjonstillegg:

En kontaktlærer tar ut 80 prosent fødselspermisjon. Da reduseres også funksjonstillegget til 80 prosent.

Variable tillegg

Variable tillegg gis ved arbeid som ikke følger en fast rutine, for eksempel ved kvelds- og helgearbeid, eller hjemmevakter. De skal likevel være forutsigbare. Variable tillegg skal bare rapporteres inn som pensjonsgivende dersom det er inngått en tariffavtale om dette.

For personer født i 1962 eller tidligere er variable tillegg pensjonsgivende når beløpet ligger mellom kr 6 400 og kr 66 000 sett i forhold til 100 prosent stillingsstørrelse. 

For personer født i 1963 eller senere er det ikke lenger noen beløpsgrenser for variable tillegg som gis fra 01.01.2020. De tidligere beløpsgrensene gjelder til og med 31.12.2019. 

Variable tillegg skal deltidsjusteres i henhold til stillingsprosent.

Arbeidsgiver skal bare rapportere variable tillegg som er ment å vare i ett år eller mer.

Eksempel 1:

En ansatt i 50 prosent stilling får utbetalt et variabelt tillegg på kr 4 000. Det variable tillegget tilsvarer kr 8 000 i en 100 prosent stilling. Da dette overstiger kr 6 400 er det pensjonsgivende og skal rapporteres inn.

Eksempel 2:

En ansatt født i 1960, som jobber i 50 prosent stilling får utbetalt et variabelt tillegg på kr 35 000. Det variable tillegget tilsvarer kr 70 000 i en 100 prosent stilling. Da kun inntil kr 66 000 er pensjonsgivende må tillegget justeres ned til kr 33 000 ved rapportering.

Eksempel 3:

En ansatt født i 1970 har i 2019 et variabelt tillegg på kr. 5 800,- i året i 100 % stilling. Det har ikke blitt rapportert til SPK i 2019, da beløpet er utenfor intervallet/beløpsgrensen. Ved beregning av estimat for 2020 skal 5 800,- legges til grunn, siden det fra 2020 ikke lenger er noen nedre eller øvre grense for de født i 1963 eller senere.

Hvordan estimere variable tillegg?

Størrelsen på variable tillegg kan være vanskelig å forutsi, og meldes derfor som forventet beløp. Estimeringen av forventet beløp gjøres i begynnelsen av hvert år.

Dersom den ansatte endrer stilling, endrer turnus eller mottar andre typer variable tillegg skal du rapportere dette som en endring i løpet av året. Ved begynnelsen av neste år foretas en ny vurdering av forventet beløp. Denne må baseres både på året som har gått og forventninger om fremtiden. Faktiske variable tillegg for 2019, uten intervallet på kr 6 400,- til 66 000,-, legges til grunn for estimert variabelt tillegg for 2020 for ansatte født i 1963 eller senere.

Hva er ikke pensjonsgivende?

Overtid ut over 100 prosent stilling er ikke pensjonsgivende, og skal derfor ikke rapporteres til oss. Det samme gjelder annen kompensasjon for merarbeid ut over 100 prosent stilling og utenlandstillegg.

Tillegg som kompenserer for spesielle utgifter (som mat klær, bil, telefon osv.), er ikke pensjonsgivende og skal ikke rapporteres. 

Tillegg i henhold til bonus- eller produktivitetsavtaler er heller ikke pensjonsgivende variable tillegg, og skal dermed ikke rapporteres.

Eksempel på etterrapportering av variable tillegg

Arbeidsgiver har rapportert inn følgende variable tillegg på medlemmet:

01.01.2014 kr 22 397 01.01.2015 kr 6 800 01.01.2016 kr 56000 

I august 2016 opplyser arbeidsgiver at medlemmet ikke har hatt noe variable tillegg i 2016.

I slike tilfeller skal arbeidsgiver korrigere rapporteringen for den aktuelle perioden, slik at medlemmet ikke har registrert noen variable tillegg i 2016. Rapportering av variable tillegg for dette medlemmet blir da:

01.01.2014 kr. 22 397,-, 01.01.2015 kr. 6 800,-, og 01.01.2016 kr 0,-.

Dersom et medlem ikke skal ha variable tillegg skal dette selvsagt ikke rapporteres inn heller. Hvis feil data allerede er rapportert inn, må rapporteringsansvarlig korrigere dette i etterkant. Dette skal korrigeres så snart det er oppdaget, da dette kan ha konsekvenser for kundens faktura og /eller et medlems pensjon. 

Her finner du en nedlastbar veileder for rapportering av tillegg