Hvem skal jeg rapportere?

Alle ansatte skal i utgangspunktet rapporteres til SPK. Her finner du veiledning for ulike ansettelsesforhold.

Minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse er 20 prosent stilling. Det er en forutsetning at den ansatte er medlem i folketrygden.

Enkelte stillingsforhold gir ikke pensjonsopptjening, og skal derfor ikke rapporteres.

Lærere og annet pedagogisk personell i det offentlige skoleverket er medlemmer i Statens pensjonskasse. I tillegg kan noen private skoler og folkehøgskoler være medlem.

Oversikt over pedagogiske stillinger som skal meldes inn i SPK:

 • Lærer (med 3-årig lærerutdanning)
 • Adjunkt
 • Adjunkt med tilleggsutdanning
 • Lektor
 • Lektor med tilleggsutdanning
 • Rektor/virksomhetsleder Assisterende rektor/avdelingsleder/undervisningsinspektør/fagleder 

I tillegg kan det forekomme lokale stillingsbetegnelser.

Drevet av kommune og fylke

I grunnskolen, den videregående skolen og andre skoler som drives av kommune og fylke, er det pedagogiske personalet omfattet av medlemskapet i Statens pensjonskasse. Dette gjelder også når sosiale og medisinske institusjoner i regi av kommunen/fylkeskommunen driver undervisning på nivå for grunn- og videregående skole.

Førskolelærere ansatt i undervisningsstilling etter opplæringsloven, har rett og plikt på medlemskap i Statens pensjonskasse.

Lærere som er ansatt gjennom skolefritidsordningen (SFO) omfattes ikke av Statens pensjonskasse, men derimot av kommunal pensjonsordning.

Drevet av staten

Ved skoler som fortsatt drives direkte av staten, er også det øvrige personalet medlemmer av Statens pensjonskasse. Dette gjelder også enkelte andre skoler hvor det foreligger særskilt innlemmingsvedtak om dette.

Privatdrevet

Ved private grunn- og videregående skoler, inkludert folkehøgskoler er kun det pedagogiske personalet omfattet av medlemskapet i Statens pensjonskasse. Merk imidlertid at vaktmestere ved private folkehøgskoler likevel omfattes av medlemskapet. Det kan også søkes om medlemskap i Statens pensjonskasse for øvrige personell.

ANSATTE MED HEL PENSJON:

Ansatte med hel alderspensjon eller særalderspensjon, og som jobber på pensjonistlønn, skal ikke rapporteres til Statens pensjonskasse.

Ansatte med hel AFP og uførepensjon som begynner å jobbe skal rapporteres på vanlig måte.

ANSATTE MED DELVIS PENSJON:

Endringer i lønns- og stillingsopplysninger for ansatte som mottar delvis pensjon, skal rapporteres.

Når en ansatt som mottar en delvis uførepensjon går opp i lønn eller øker stillingsstørrelsen, trenger du ikke sende oss pensjonsmelding.

Det skal ikke rapporteres permisjon for den delen av stillingen en ansatt mottar uførepensjon for.

Arbeidstakere som har varierende arbeidstid og arbeidsperioder, skal rapporteres til Statens pensjonskasse. Forutsetningen er at de har en arbeidsavtale som har varighet over èn måned.

 • Vikarer og timelønnede har rett til medlemskap dersom de oppfyller minstegrensen for rett til medlemskap i SPK og minsteperioden.
 • Vikarer har rett til medlemskap fra første arbeidsdag når stillingsstørrelsen er over minstegrensen. Midlertidige tilsatte og vikarer måtte før 01.01.1977 ha minst ett år sammenhengende stilling for å ha rett til opptjening i Statens pensjonskasse, forutsatt at stillingen var opprettet gjennom statsbudsjettet.
 • Fra 1. august 2021 har lærlinger i staten rett til medlemskap for den verdiskapende delen av stillingen.

Stillinger under minstegrensen skal også rapporteres

Ansatte med arbeidstid under minstegrensen for medlemskap skal  rapporteres til oss. Dersom den ansatte ikke har tilsettingsforhold andre steder med pensjonsordning i Statens pensjonskasse, opptjener han eller hun heller ikke pensjonsrettigheter i perioden.

En ansatt kan ha krav på medlemskap dersom vedkommende har flere stillinger som samlet tilfredsstiller kravene til minstegrensen.  Reglene rundt minstegrenser har endret seg over tid. Ta gjerne kontakt med din rapporteringsansvarlig dersom du er usikker.

Minsteperiode

Sammenhengende perioder på under en måned gir ikke rett til medlemskap, selv om den ansatte jobber over minstegrensene i enkelte uker i denne perioden.

Gjelder alle ansatte 
Arbeidstakere som får midlertidig stilling med høyere lønn (fungering), skal rapporteres til SPK, selv om stillingen er ment å vare i mindre enn to år. Husk å krysse av for fungering uansett varighet.  

Medlemsandel på to prosent 

Gjelder ansatte født 1962 eller tidligere: 

 • Arbeidsgiver skal trekke to prosent medlemsinnskudd av den høyere lønnen i perioder med fungering fra første dag, uansett varighet. Grunnen er at hvis den ansatte blir ufør eller dør mens han/hun fungerer, så blir pensjonen beregnet ut ifra den høyere lønnede stillingen, selv om fungeringen ikke har vart i to år.  
 • Arbeidsgiver skal tilbakebetale differansen i medlemsinnskuddet mellom den  høyere og den lavere lønnede stillingen hvis det viser seg at fungeringen varte i mindre enn to år 
 • Når fungeringen varer i to år eller mer, blir den høyere lønnen pensjonsgivende.  

Gjelder ansatte født 1963 eller senere:  

 • Arbeidsgiver skal trekke to prosent medlemsinnskudd av den høyere lønnen i perioder med fungering, fra første dag, uavhengig av periodens varighet. 
 • Arbeidsgiver skal ikke tilbakebetale medlemsinnskudd, selv om fungeringen varte i mindre enn to år. 

Eksempel:Kari Nordmann er rådgiver, men skal vikariere som avdelingsleder når sjefen er i fødselspermisjon. Lønnen hun får i vikariatet skal rapporteres til SPK. Husk å huke av for fungering. 

Høyere lønnet stilling – pensjonsgivende tillegg  

 • En ansatt som fungerer i en høyere lønnet stilling, skal rapporteres med den «nye» stillingen med høyere lønn. Med høyere lønn mener vi lønnstrinn eller hovedlønn og pensjonsgivende faste funksjonstillegg og/eller variable tillegg.  
 • Vurder om tilleggene i den «nye» stillingen er pensjonsgivende eller ikke. Hadde den ansatte faste funksjonstillegg og/eller variable tillegg i den «gamle» stillingen, vil disse opphøre når vedkommende begynner å fungere i den «nye» stillingen. Har den ansatte variable tillegg i den «nye» stillingen, må du beregne et nytt variabelt tillegg.   
 • Dersom den ansatte får med seg pensjonsgivende tillegg fra den gamle stillingen, må du vurdere om tillegget er pensjonsgivende i den nye stillingen. Et av vilkårene for at tillegg er pensjonsgivende, er at det skal være fast knyttet til stillingen.  

Eksempel: En håndarbeidslærer får et fast tillegg for innkjøp av garn og stoff. Er stillingen en rådgiverstilling, og arbeidsgiver velger å gi han tillegget i den nye rådgiverstillingen, vil ikke tillegget for innkjøp være pensjonsgivende fordi det ikke er fast knyttet til rådgiverstillingen. Tillegget var fast knyttet til stillingen som håndarbeidslærer.   

 •  Hvis den ansatte fortsetter i samme turnus som før, og opprettholder de samme variable tilleggene han fikk for denne turnusen i den «nye» stillingen, skal du fortsette å rapportere det variable tillegget med det samme beløpet.  
 • Dersom den «nye» stillingen medfører endring i turnus og endringer i de variable tilleggene, må du beregne et nytt beløp for variable tillegg og rapportere det til oss. 

Hovedregelen er at ansatte i arbeidsmarkedstiltak ikke gir rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, men det er noen unntak:

Arbeidsmarkedstiltakene som kan gi medlemskap hos oss

 • Deltakere i tiltakene midlertidig lønnstilskudd, varig lønnstilskudd og varig tilrettelagt arbeid anses som arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven og statsansatteloven.
 • Har arbeidstakeren et ordinært arbeidsforhold med medlemskap i SPK, beholder han medlemskapet hos oss hvis han deltar i et arbeidsmarkedstiltak. Dette gjelder selv om tiltaket er i en bedrift som ikke er kunde i SPK.
 • Arbeidstakere som ikke har staten som ordinær arbeidsgiver, får ikke medlemskap i SPK selv om tiltaket er i en statlig bedrift - med unntak av ansatte på midlertidig eller varig lønnstilskudd.
 • Arbeidsmarkedstiltaket skal i utgangspunktet være av varig karakter for at medlemmet skal meldes inn som medlem i SPK.
 • Er du i tvil om deltakeren skal meldes inn i SPK, må du ta kontakt med oss.

Etter tariffoppgjøret 1. mai 2012 skal unge ansatte i staten lønnes med 80% eller 85% av lønnstrinn 19. Disse rapporterer du derfor med beløp i stedet for lønnstrinn.

Husk at du alltid rapporterer den stillingsprosenten den ansatte arbeider i.

Rapporter 80 % av lønnstrinn 19 for arbeidstagere inntil 17 år, og 85 % av lønnstrinn 19 for de mellom 17 år og 18 år

Tillitsvalgte og ansatte i tjenestemannsorganisasjoner kan beholde medlemskap hos oss så lenge de har permisjon fra en arbeidsgiver med sin pensjonsordning i Statens pensjonskasse   

 • når de tiltrer i tjenestemannsorganisasjonen, og  
 • gjennom hele perioden i organisasjonen  

 Rapportering 

 •  Tjenestemannsorganisasjonen rapporterer tjenesteforhold (lønn og stillingsprosent) til SPK. 
 • Arbeidsgiveren vedkommende har permisjon fra skal rapportere permisjon til oss.  

Merk at det er ulike regler og rapporteringsmåter som gjelder dersom arbeidstakeren er tillitsvalgt, ansatt i en tjenestemannsorganisasjon eller frikjøpt. 

Det er en forutsetning for rett til medlemskap at den ansatte er medlem i folketrygden.

Det kan gjøres unntak fra dette. Det vil da bli fastsatt regler for betaling av særskilt pensjonspremie til folketrygden, eller direkte til Statens pensjonskasse. 

Medlemskap i Statens pensjonskasse gir pensjonsrettigheter utover folketrygden, slik at medlemmene totalt sett får en høyere pensjon. Vær oppmerksom på at folketrygden har andre regler enn oss for beregning av pensjon. 

Ansatte som ikke er medlem i folketrygden velger selv om de vil ha medlemskap i Statens pensjonskasse.  Det er viktig at du som arbeidsgiver informerer om at medlemskapet gir rett til mer enn alderspensjon. Retten til uførepensjon, etterlattepensjon og vår boliglånsordning er viktige medlemsfordeler for den ansatte.

Den ansatte må selv passe på å opprettholde sitt medlemskap til folketrygden. Det er viktig at du som arbeidsgiver informerer om dette.

Minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse er 20 prosent.  Arbeider man 19,99 prosent stilling er man under minstegrensen og blir ikke medlem hos oss.

Stillinger under minstegrensen skal også rapporteres til oss

Ansatte med arbeidstid under minstegrensen for medlemskap skal likevel rapporteres, men det skal ikke trekkes 2 prosent medlemsinnskudd. Dersom den ansatte ikke har tilsettingsforhold andre steder med pensjonsordning i Statens pensjonskasse, opptjener de heller ikke pensjonsrettigheter i perioden.

En ansatt kan ha krav på medlemskap dersom vedkommende har flere stillinger som samlet tilfredsstiller kravene til minstegrensen.

Minsteperiode

Sammenhengende perioder på under en måned gir ikke rett til medlemskap, selv om den ansatte jobber over minstegrensene i enkelte uker i denne perioden.

Historiske minstegrenser

Minstegrensene for rett til medlemsskap har endret seg over tid.

Minstegrenser for funksjonærer i dag og tilbake i tid

Dato

Minstegrense per uke

Full stilling

01.04.2016 20 % 37,5 t/100 %
01.07.1993 14 t/37,33 37,5 t/100 %
01.01.1977 15 t/40 % 37,5 t//100 %
01.05.1976 17 t//45,33 % 37,5 t/100 %
01.07.1957 50 % 37,5 t/100 %
01.07.1957 100 % 36 t/100 % 
01.07.1957 100 % 36 t/100 %

Minstegrenser for lærere i dag og tilbake i tid

Dato

Minstegrense per uke                   

Fra 01.04.2016 20%
Fra 01.07.1993              35 %     
Fra 01.07.1962  50 %
Fra 01.07.1957 50 % (ned til 40 % kan aksepteres)           
Før 01.07.1957 100 %

I perioden 01.07.1982 til 01.04.1984 fikk lærere godkjent stillingsstørrelse over 100%.

Ingen krav om 5 år til aldersgrensen for nyansatte fra 01.01.2020

Det er ikke lenger et krav for medlemskap i SPK at arbeidstakeren har mulighet til å oppnå minst fem års samlet tjenestetid regnet frem til aldersgrensen ved første gangs innmelding. Dette gjelder alle medlemmer uavhengig av årskull.

Overgangstilfeller: I de tilfellene der arbeidstakeren ble ansatt før 01.01.2020 og på ansettelsestidspunktet ikke oppfylte fem års kravet, så ble ikke den ansatte innmeldt hos oss. Hvis denne arbeidstakeren fortsatte å arbeide i en medlemspliktig stilling pr 01.01.2020 - i stilling over minstegrensen, så skal han innmeldes som medlem hos oss fra 01.01.2020.