Hvem skal jeg rapportere?

Alle ansatte skal i utgangspunktet rapporteres til SPK. Her finner du veiledning for ulike ansettelsesforhold.

Det er en forutsetning for rett til medlemskap at den ansatte er medlem i folketrygden.

Enkelte stillingsforhold gir ikke pensjonsopptjening, og skal derfor ikke rapporteres.

Lærere og annet pedagogisk personell i det offentlige skoleverket er medlemmer i Statens pensjonskasse når de er ansatt i minst 20 prosent stilling. I tillegg kan noen private skoler og folkehøgskoler være medlem.

Drevet av kommune og fylke

I grunnskolen, den videregående skolen og andre skoler som drives av kommune og fylke, er det pedagogiske personalet omfattet av medlemskapet i Statens pensjonskasse. Dette gjelder også når sosiale og medisinske institusjoner i regi av kommunen/fylkeskommunen driver undervisning på nivå for grunn- og videregående skole.

Førskolelærere ansatt i undervisningsstilling etter opplæringsloven, har rett og plikt på medlemskap i Statens pensjonskasse.

Lærere som er ansatt gjennom skolefritidsordningen (SFO) omfattes ikke av Statens pensjonskasse, men derimot av kommunal pensjonsordning.

Drevet av staten

Ved skoler som fortsatt drives direkte av staten, er også det øvrige personalet medlemmer av Statens pensjonskasse. Dette gjelder også enkelte andre skoler hvor det foreligger særskilt innlemmingsvedtak om dette.

Privatdrevet

Ved private grunn- og videregående skoler, inkludert folkehøgskoler er kun det pedagogiske personalet omfattet av medlemskapet i Statens pensjonskasse. Merk imidlertid at vaktmestere ved private folkehøgskoler likevel omfattes av medlemskapet. Det kan også søkes om medlemskap i Statens pensjonskasse for øvrige personell.

ANSATTE MED HEL PENSJON:

Ansatte med hel alderspensjon eller særalderspensjon, og som jobber på pensjonistlønn, skal ikke rapporteres til Statens pensjonskasse.

Ansatte med hel AFP og uførepensjon som begynner å jobbe skal rapporteres på vanlig måte.

ANSATTE MED DELVIS PENSJON:

Endringer i lønns- og stillingsopplysninger for ansatte som mottar delvis pensjon, skal rapporteres.

Når en ansatt som mottar en delvis uførepensjon går opp i lønn eller øker stillingsstørrelsen, trenger du ikke sende oss pensjonsmelding.

Det skal ikke rapporteres permisjon for den delen av stillingen en ansatt mottar uførepensjon for.

Arbeidstakere som har varierende arbeidstid og arbeidsperioder, skal rapporteres til Statens pensjonskasse. Forutsetningen er at de har en arbeidsavtale som har varighet over èn måned.

 • Vikarer og timelønnede har rett til medlemskap dersom de oppfyller minstegrensen for rett til medlemskap i SPK og minsteperioden.
 • Vikarer har rett til medlemskap fra første arbeidsdag når stillingsstørrelsen er over minstegrensen. Midlertidige tilsatte og vikarer måtte før 01.01.1977 ha minst ett år sammenhengende stilling for å ha rett til opptjening i Statens pensjonskasse, forutsatt at stillingen var opprettet gjennom statsbudsjettet.
 • Lærlinger har ikke rett til medlemskap. Unntaket er der lærlingkontrakten ble inngått før 1. mai 1998. En trainee eller en praktikant anses ikke som som en læring, og har dermed rett til medlemskap.

Minstegrensen for rett til medlemskap

Minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse er 20 prosent stilling.

Stillinger under minstegrensen skal også rapporteres

Ansatte med arbeidstid under minstegrensen for medlemskap skal  rapporteres til oss. Dersom den ansatte ikke har tilsettingsforhold andre steder med pensjonsordning i Statens pensjonskasse, opptjener han eller hun heller ikke pensjonsrettigheter i perioden.

En ansatt kan ha krav på medlemskap dersom vedkommende har flere stillinger som samlet tilfredsstiller kravene til minstegrensen.  Reglene rundt minstegrenser har endret seg over tid. Ta gjerne kontakt med din rapporteringsansvarlig dersom du er usikker.

Minsteperiode

Sammenhengende perioder på under en måned gir ikke rett til medlemskap, selv om den ansatte jobber over minstegrensene i enkelte uker i denne perioden.

Hvis en arbeidstaker fungerer midlertidig i en høyere lønnet stilling skal stillingkode/stillingsbetegnelse og lønn for den midlgertidige stillingen rapporteres. Det skal hukes av for fungering uansett hvor lenge den midlertidige stillingen skal vare.

Eksempel:

En ansatt er rådgiver, men skal vikariere som avdelingsleder når sjefen er i fødselspermisjon. Lønn og stilling den ansatte får i vikariatet skal rapporteres til SPK, og det skal hukes av for fungering.

Ansatte lønnet gjennom arbeidsmarkedstiltak har i utgangspunktet ikke rett til medlemskap i Statens pensjonskasse.

Det finnes likevel unntak.

 • tiltaksdeltaker regnes som arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven
 • tiltaksarrangør er staten / statlig virksomhet
 • arbeidsmarkedstiltaket er av varig karakter

Hvor lenge tiltaket er ment å vare har betydning for retten til medlemskap. Dersom arbeidsmarkedstiltaket er ment å være varig, skal arbeidstaker trekkes medlemspremie fra første dag og meldes inn i Statens pensjonskasse.

Hvem blir medlem?

Ansatte i disse tiltakene regnes som arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven, og kan i noen tilfeller bli medlem i Statens pensjonskasse:

 • tidsbegrenset lønnstilskudd
 • tiltak i arbeidsmarkedsbedrift
 • varig tilrettelagt arbeid 

Tidsbegrenset lønnstilskudd

Personer som ansettes i ordinær stilling med lønnstilskudd, har rett og plikt til medlemskap i Statens pensjonskasse. Dersom arbeidsgiver og arbeidskontoret deler lønnsutgiftene, gir dette rett til medlemskap for hele stillingen den ansatte mottar lønn for. Dette gjelder også dersom arbeidsgiver utbetaler lønn tilsvarende en stillingsstørrelse under minstegrensen for rett til medlemskap.

Tiltak i arbeidsmarkedsbedrift

Kvalifisering i en arbeidsmarkedsbedrift kan vare i inntil to år, med mulighet for forlengelse dersom det er nødvendig for å oppnå fagbrev. Dette er ikke varig, og gir i de fleste tilfeller ikke rett til medlemskap.

For tilrettelagt arbeid i en arbeidsmarkedsbedrift gjelder ingen tidsbegrensning. Formidling til ordinært arbeid skal likevel vurderes jevnlig. Rett til medlemskap er avhengig av hvor lenge tiltaket er ment å vare/faktisk varer.

Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid er ikke tidsbegrenset. Rett til medlemskap er likevel avhengig av hvor lenge tiltaket er ment å vare/faktisk varer.

Etter tariffoppgjøret 1. mai 2012 skal unge ansatte i staten lønnes med 80% eller 85% av lønnstrinn 19. Disse rapporterer du derfor med beløp i stedet for lønnstrinn.

Husk at du alltid rapporterer den stillingsprosenten den ansatte arbeider i.

Rapporter 80 % av lønnstrinn 19 for arbeidstagere inntil 17 år, og 85 % av lønnstrinn 19 for de mellom 17 år og 18 år

Tillitsvalgte og ansatte i tjenestemannsorganisasjoner kan beholde medlemskap hos oss så lenge de har permisjon fra en arbeidsgiver med sin pensjonsordning i Statens pensjonskasse   

 • når de tiltrer i tjenestemannsorganisasjonen, og  
 • gjennom hele perioden i organisasjonen  

 Rapportering 

 •  Tjenestemannsorganisasjonen rapporterer tjenesteforhold (lønn og stillingsprosent) til SPK. 
 • Arbeidsgiveren vedkommende har permisjon fra skal rapportere permisjon til oss.  

Merk at det er ulike regler og rapporteringsmåter som gjelder dersom arbeidstakeren er tillitsvalgt, ansatt i en tjenestemannsorganisasjon eller frikjøpt. 

Det er en forutsetning for rett til medlemskap at den ansatte er medlem i folketrygden.

Det kan gjøres unntak fra dette. Det vil da bli fastsatt regler for betaling av særskilt pensjonspremie til folketrygden, eller direkte til Statens pensjonskasse. 

Medlemskap i Statens pensjonskasse gir pensjonsrettigheter utover folketrygden, slik at medlemmene totalt sett får en høyere pensjon. Vær oppmerksom på at folketrygden har andre regler enn oss for beregning av pensjon. 

Ansatte som ikke er medlem i folketrygden velger selv om de vil ha medlemskap i Statens pensjonskasse.  Det er viktig at du som arbeidsgiver informerer om at medlemskapet gir rett til mer enn alderspensjon. Retten til uførepensjon, etterlattepensjon og vår boliglånsordning er viktige medlemsfordeler for den ansatte.

Den ansatte må selv passe på å opprettholde sitt medlemskap til folketrygden. Det er viktig at du som arbeidsgiver informerer om dette.

Minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse er 20 prosent.  Arbeider man 19,99 prosent stilling er man under minstegrensen og blir ikke medlem hos oss.

Stillinger under minstegrensen skal også rapporteres til oss

Ansatte med arbeidstid under minstegrensen for medlemskap skal likevel rapporteres, men det skal ikke trekkes 2 prosent medlemsinnskudd. Dersom den ansatte ikke har tilsettingsforhold andre steder med pensjonsordning i Statens pensjonskasse, opptjener de heller ikke pensjonsrettigheter i perioden.

En ansatt kan ha krav på medlemskap dersom vedkommende har flere stillinger som samlet tilfredsstiller kravene til minstegrensen.

Reglene rundt minstegrenser har endret seg over tid. Ta gjerne kontakt med din rapporteringsansvarlig hos oss dersom du er usikker.

Minsteperiode

Sammenhengende perioder på under en måned gir ikke rett til medlemskap, selv om den ansatte jobber over minstegrensene i enkelte uker i denne perioden.

Historiske minstegrenser

Minstegrensene for rett til medlemsskap har endret seg over tid.

Minstegrenser for funksjonærer i dag og tilbake i tid

Dato

Minstegrense per uke

Full stilling

01.04.2016 20 % 37,5 t/100 %
01.07.1993 14 t/37,33 37,5 t/100 %
01.01.1977 15 t/40 % 37,5 t//100 %
01.05.1976 17 t//45,33 % 37,5 t/100 %
01.07.1957 50 % 37,5 t/100 %
01.07.1957 100 % 36 t/100 % 
01.07.1957 100 % 36 t/100 %

Minstegrenser for lærere i dag og tilbake i tid

Dato

Minstegrense per uke                   

Fra 01.04.2016 20%
Fra 01.07.1993              35 %     
Fra 01.07.1962  50 %
Fra 01.07.1957 50 % (ned til 40 % kan aksepteres)           
Før 01.07.1957 100 %

I perioden 01.07.1982 til 01.04.1984 fikk lærere godkjent stillingsstørrelse over 100%.

Nedre alder ved første gangs innmelding

Det finnes ingen nedre grense for alder ved første gangs innmelding.

Ingen krav om 5 år til aldersgrensen for nyansatte fra 01.01.2020

Fra og med 01.01.2020 er det ikke lenger et krav for medlemskap i SPK at arbeidstakeren har mulighet til å oppnå minst fem års samlet tjenestetid regnet frem til aldersgrensen ved første gangs innmelding. Dette gjelder alle medlemmer uavhengig av årskull.

Overgangstilfeller:
I de tilfellene der arbeidstakeren ble ansatt før 01.01.2020 og på ansettelsestidspunktet ikke oppfylte fem års kravet, så ble ikke den ansatte innmeldt hos oss. Hvis denne arbeidstakeren fortsatte å arbeide i en medlemspliktig stilling pr 01.01.2020 - i stilling over minstegrensen, så skal han innmeldes som medlem hos oss fra 01.01.2020.

Øvre grense for alder ved første gang innmelding, tom. 31.12.2019

Ansatte med mindre enn fem år til aldersgrensen ved første gang innmelding oppnår ikke medlemskap i Statens pensjonskasse dersom de ikke har opptjeningstid i en annen offenlig pensjonsordning.

Ansatte som ikke har mulighet til å oppnå minst fem års samlet opptjeningstid i en offenlig tjenestepensjonsordning regnet frem til aldersgrensen for stillingen, skulle fram til og med 31.12.2019 ikke rapporteres til oss.