Hvordan skal jeg rapportere?

Du rapporterer lønns- og stillingsdata for din bedrift ved å logge inn på "Min virksomhet".

Slik rapporterer du lønn og tillegg

Du kan rapportere lønn på to måter:

 1. Som lønnstrinn etter statens hovedlønnstabell
 2. Som årslønn i kronebeløp.

Arbeidsgivere som rapporterer kronebeløp, skal rapportere lønnen til deltidsansatte som utbetalt hovedlønn i henhold til stillingsstørrelsen. Beløpet skal ikke omregnes til en 100 prosent stilling.

Endringer i lønn etter lønnsforhandlinger skal alltid rapporteres til Statens pensjonskasse.

Hvordan rapporterer du tillegg

Noen ansatte mottar pensjonsgivende tillegg hver måned. Tilleggene kan være faste eller variable. En ansatt kan også ha flere tillegg. Disse tilleggene skal rapporteres til oss.

Rapportering av tillegg skjer på samme måte som rapportering av lønn. Du må gi beskjed til oss når arbeidstaker får tillegg, når det endrer seg og når det opphører. Dersom tillegget ikke har endret seg siden forrige rapportering, behøver du bare kontrollere at tillegget er korrekt. 

Faste tillegg, funksjonstillegg og variable tillegg rapporteres hver for seg. 

Variable tillegg og faste tillegg skal deltidsjusteres. Funksjonstillegg skal derimot ikke deltidsjusteres selv om den ansattes stillingsprosent endrer seg. Et unntak er funksjontillegget ved fødselspermisjon (her justeres tillegget i henhold til stillingsstørrelsen).

Hvordan rapporterer du lønn og tillegg via lønnssystemet

Dersom du overfører medlemsdata via lønnsystem rapporterer du ansattes lønn som årsbeløp. Faste tillegg rapporteres som faktisk månedsbeløp og variable tillegg som estimerte månedsbeløp.

Hvordan rapporterer du lønn og tillegg via web

Her rapporterer du arbeidstakers lønn som årsbeløp. Faste tillegg rapporteres som faktiske årsbeløp og variable tillegg som estimerte årsbeløp. Regn ut summen av alle tilleggene hver for seg og før tilleggene i de riktige feltene. Ved endringer fører du opp det nye beløpet i riktig felt.

Slik rapporterer du permisjoner

Alle permisjoner, helt eller delvis uten lønn, skal rapporteres. Permisjoner som ikke er pensjonsgivende skal også rapporteres. Det er du som arbeidsgiver som skal vurdere om permisjoner kan/skal medregnes i henhold til permisjonsavtalen.

Dersom en permisjon faller inn under permisjonsavtalen, må du angi hvilket punkt som er benyttet og hvor mange år permisjonen er ment å vare. Endringer som skjer i løpet av permisjonstiden (for den ulønnede delen) gis ikke virkning og skal ikke meldes før den ansatte er tilbake fra permisjon.

Den ansatte må ha arbeidet i minst en måned før en permisjon starter for at permisjonen kan medregnes som pensjonsgivende tjenestetid etter permisjonsavtalen.

For å få en permisjon medregnet som pensjonsgivende tjenestetid etter den nye permisjonsavtalen må permisjonen ha startet etter 01.07.2013.

Dersom den ansatte ikke kommer tilbake etter endt permisjon, må vedkommende meldes ut av sin opprinnelige stilling når permisjonen avsluttes.

Medregning forutsetter medlemskap i folketrygden

Det er et vilkår for medregning av tjenestetid etter permisjonsavtalen at medlemmet samtidig er trygdet etter lov om folketrygd, jf. likevel lov om Statens pensjonskasse § 6 andre punktum, hvor departementet i særlige tilfeller kan gjøre unntak og fastsette regler om innskuddsbetaling etter særskilt fastsatt sats.

Det er viktig at forholdet til folketrygden er avklart før permisjonens start, slik at også spørsmålet om eventuell betaling av særskilt medlemsinnskudd er avklart. Medlemskapet i folketrygden vil i mange tilfeller opphøre under opphold i utlandet, jf. blant annet avtalens punkt 3a om arbeid for internasjonale organisasjoner og punkt 2d om sendelektor i utlandet. Regelverket om medlemskap i folketrygden under utenlandsopphold er omfattende. NAV Utland kan gi nærmere opplysninger.

Oversikt over permisjonskoder og maksimal varighet

Kode Årsak til permisjon Antall år
1a Militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste, siviltjeneste og polititjeneste 3 år
1b Sykdom i familien 3 år
1c Permisjon på grunn av streik 3 år
2a Omsorgspermisjon for barn, jf fellesbestemmelsene § 20 nr. 7 4 år
2b Studiepermisjon 4 år
2c Ved flytting på grunn av ektefelle, registrert partner eller samboers beordringsplikt, arbeid i utenrikstjenesten eller godkjent internasjonal organisasjon etter punkt 3. 4 år
2d Sendelektor i utlandet 4 år
3a Arbeid for internasjonale organisasjoner i utlandet 5 år
4a Ansettelse i tjenestemannsorganisasjon 4 år
4a Verv i tjenestemannsorganisasjon Ubegrenset
4b Utførelse av kommunale og fylkeskommunale verv Ubegrenset
4c Utførelse av verv som domsmann/meddommer Ubegrenset
5 Permisjon forlenget etter innvilgelse av søknad til SPK Ubegrenset
6a Fødsel-/adopsjon 3 år
6b Andre permisjoner godkjent av departementet Ubegrenset

2a Omsorgspermisjon

Omsorgspermisjon gir rett til 4 års medregning totalt for mor og far. Dette er uavhengig av stillingsprosenten. Ett år med 20 prosent omsorgspermisjon teller som ett år. Omsorgspermisjon kan også innvilges for fosterbarn.

Samboere og registrerte partnere får medregnet omsorgspermisjon.

Omsorgspermisjon avbrutt av fødselspermisjon

Ansatte kan bare ha permisjon fra én stilling. Dersom en ansatt allerede er innvilget omsorgspermisjon og går ut i fødselspermisjon i denne perioden, skal fødselspermisjonen avløse omsorgspermisjonen.

Eksempel:

 • 01.05.07 - delvis permisjon - 80 % - 2a (omsorg)
 • 01.05.06 - delvis permisjon - 80 % - 6a (fødsel)
 • 01.02.06 - delvis permisjon - 80 % - 2a (omsorg)
 • 01.01.05 - tilbake i full stilling - 100 %

Overgang fra annen permisjon

Dersom et medlem har omsorgspermisjon for pass av barna med medregning i inntil 4 år, og i denne perioden flytter til utlandet på grunn av ektefelles beordringsplikt, kan medlemmet få medregnet permisjon i inntil 8 år (4 år omsorgspermisjon + 4 år ektefellebeordring).

2d Sendelektor i utlandet

Med sendelektor menes utenlandslektorat ved universitet og høyskoler i utlandet forvaltet av Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU). Tilsvarende vil kunne gjelde for seksjonsledere ved videregående skoler knyttet til en ordning i regi av Fylkesmannen i Vest-Agder i henhold til fransk-norsk avtale.

3a Arbeid for internasjonale organisasjoner i utlandet

Med arbeid for internasjonale organisasjoner i utlandet mener vi organisasjoner der flere land er representert og den norske stat har særlige interesser. For eksempel internasjonale organisasjoner innenfor FN, EU/EØS og Nato. Hvis du er i tvil, ta kontakt med oss.

4b Utførelse av kommunale og fylkeskommunale verv

Fra 01.01.2014 skal kommuner og fylkeskommuner velge om de folkevalgte skal omfattes av den nye folkevalgtordningen, eller den ordinære pensjonsordningen kommunen er omfattet av. Det betyr at dette punktet i permisjonsavtalen ikke lenger kommer til anvendelse i så stor grad som tidligere. Du må kontakte oss dersom den ansatte likevel ønsker å opprettholde medlemskapet hos oss via permisjonsavtalen.

5 Permisjon forlenget etter innvilgelse av søknad til SPK

Statens pensjonskasse kan etter søknad i særlige tilfeller forlenge medregningsperioden etter punkt 3. Departementet kan gi retningslinjer.  

6a Fødsel-/Adopsjon

Fødsel-/adopsjon gir medregning i inntil 3 år per fødsel ved graderte foreldrepenger.

6b Andre permisjoner godkjent av departementet

Departementet kan etter søknad innvilge medregning av pensjonsgivende tjenestetid for permisjoner som ikke er nevnt i permisjonsavtalen. Søknaden sendes til oss, så sender vi den til departementet.

Medlemmet får kun medregning etter et punkt i avtalen for det samme forholdet

Det er ikke anledning til å få full medregning av pensjonsgivende tjenestetid for det samme forholdet etter flere punkter i Permisjonsavtalen. Årsaken til det er at et forhold ikke skal dobbeldekkes, medlemmet får altså ikke dobbelkompensasjon for et forhold.

Vi ser dette oftest der foreldre har først har fått medregnet maksimal medregningsperiode etter punktet om omsorgspermisjon, og så søker de om å få medregning etter punktet om sykdom i familien for det samme barnet.

Permisjoner utenfor permisjonsavtalen

Dersom permisjonen ikke faller inn under permisjonsavtalen, er den ansatte likevel forsikret med uføre- og etterlattepensjon i inntil to år, som om han eller hun fortsatt sto i stilling.

Slik rapporterer du ansatte i skoleverket

Lærere og annet pedagogisk personell i det offentlige skoleverket er medlemmer i Statens pensjonskasse når de er ansatt i minst 20 prosent stilling. I tillegg kan noen private skoler og folkehøgskoler være medlem.

Drevet av kommune og fylke

I grunnskolen, den videregående skolen og andre skoler som drives av kommune og fylke, er det pedagogiske personalet omfattet av medlemskapet i Statens pensjonskasse. Dette gjelder også når sosiale og medisinske institusjoner i regi av kommunen/fylkeskommunen driver undervisning på nivå for grunn- og videregående skole.

Førskolelærere ansatt i undervisningsstilling etter opplæringsloven, har rett og plikt på medlemskap i Statens pensjonskasse.

Lærere som er ansatt gjennom skolefritidsordningen (SFO) omfattes ikke av Statens pensjonskasse, men derimot av kommunal pensjonsordning.

Drevet av staten

Ved skoler som fortsatt drives direkte av staten, er også det øvrige personalet medlemmer av Statens pensjonskasse. Dette gjelder også enkelte andre skoler hvor det foreligger særskilt innlemmingsvedtak om dette.

Privatdrevet

Ved private grunn- og videregående skoler, inkludert folkehøgskoler er kun det pedagogiske personalet omfattet av medlemskapet i Statens pensjonskasse. Merk imidlertid at vaktmestere ved private folkehøgskoler likevel omfattes av medlemskapet. Det kan også søkes om medlemskap i Statens pensjonskasse for øvrige personell.

Slik rapporterer du ansatte med flere kommunale stillinger

Skal du rapportere lønns- og stillingsdata for ansatte med flere stillinger i kommunal sektor?

Retningslinjene gjelder ansatte som dels er omfattet av Statens pensjonskasse og dels av kommunal pensjonsordning, der stillingen i SPK er en pedagogisk stilling.

RETNINGSLINJER

I. Samme arbeidsgiver, men flere pensjonsordninger

Under henvisning til avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter mellom SPK og kommunale pensjonsordninger (overføringsavtalen) § 4 med kommentarer bestemmes følgende: 

A. Formål

Når en arbeidstaker har to eller flere arbeidsforhold samtidig hos samme arbeidsgiver, men tilknyttet flere pensjonsordninger, skal alle arbeidsforholdene meldes inn i en og samme pensjonsordning. Ulike aldersgrense i arbeidsforholdene får ingen betydning i denne sammenheng, og aldersgrensen vil følge den største av stillingene.

B. Krav til arbeidstid

Felles innrapportering i samme pensjonsordning gjelder selv om det ene eller alle arbeidsforholdene hver for seg er under minstegrensen for rett til medlemskap i den pensjonsordningen arbeidstakeren skal meldes inn. Summen av arbeidsforholdene må tilfredstille minstegrensen.

Samlet medlemskap skal ikke overstige 100 prosent.

C. Suksessiv oppstart

Når en arbeidstaker først er innmeldt i en pensjonsordning for et arbeidsforhold, skal også andre arbeidsforhold meldes inn der.

D. Samtidig oppstart

Når en arbeidstaker begynner i to eller flere arbeidsforhold samtidig, som hver for seg hører hjemme i forskjellige pensjonsordninger, gjelder følgende:

 1. Når arbeidstaker har et fast og et midlertidig arbeidsforhold, skal han meldes inn i det faste arbeidsforholdets pensjonsordning.
 2. Når arbeidstaker har enten bare faste arbeidsforhold eller bare midlertidige arbeidsforhold, skal han meldes inn i den pensjonsordningen hvor arbeidsforholdet med den største stillingsprosenten normalt hører til.
 3. Når stillingsprosentene i situasjonen nevnt i punkt 2 foran er like store, kan arbeidsgiveren foreta innmelding av alle arbeidsforholdene i den pensjonsordningen som han finner mest hensiktsmessig.

Også arbeidstakere som først bare har et arbeidsforhold og som ikke er innmeldt fordi arbeidsforholdet ikke gir rett til medlemskap, meldes inn fra det tidspunkt arbeidsforholdene til sammen oppfyller minstegrensen.

Når en arbeidstaker har flere arbeidsforhold knyttet til en kommunal pensjonsordning og flere arbeidsforhold knyttet til SPK samtidig, summeres arbeidsforholdene i hver pensjonsordning.

E. Senere endringer

Så lenge arbeidstakeren er meldt inn i en pensjonsordning for flere arbeidsforhold, skal senere endringer ikke medføre melding til ny pensjonsordning.

Når en arbeidstaker slutter helt i arbeidsforholdet(ene) som er knyttet til den pensjonsordningen han er innmeldt i, eller blir alderspensjonert, skal arbeidstakeren meldes ut av denne og inn i den andre pensjonsordningen, dersom det gjenværende arbeidsforholdet tilfredsstiller minstegrensen for medlemskap. Ved overgang til uførepensjon derimot foretas ingen endring i tilknytningsforholdet, men han skal (om) registreres iht. gjenværende stillingsbetegnelse.

F. Musikkskoler

Ordningen nevnt foran skal også omfatte lærere som har arbeidsforhold med musikkskole ved siden av, og som hittil har vært omfattet av rundskriv PT-4/86 fra SPK.

G. Innskuddstrekk og innrapportering

Det er lønningsansvarlig i kommunen/fylkeskommunen som må foreta korrekt innskuddstrekk og overføring av innskudd og arbeidsgiverandel, og innrapportere lønns- og tjenesteopplysninger til pensjonsordningen. Det er vedkommende pensjonsordnings innrapporteringsregler som må følges.

Merk allikevel følgende:

 1. Stillingskode/- betegnelse og aldersgrense skal alltid følge den største av stilingene. Eksempel a) En arbeidstaker er innmeldt i SPK som lærer i 40 % stilling og skal senere meldes inn for en kommunal 60 % stilling som renholder med aldersgrense 65 år. Han vil meldeteknisk fremstå som renholder i 100 % stilling med aldersgrense 65 år. Han må mao meldes ut som lærer og inn som renholder, men forblir innmeldt i SPK. Eksempel b) Hvis han derimot hadde hatt en 60 % lærerstilling først og deretter gått inn i 40 % stilling som renholder, skulle han registreres som 100 % lærer og aldersgrense 70 år.
 2. Samlet lønn og eventuelle pensjonsgivende tillegg/ T-tillegg for alle stillingsforholdene oppgis som kronebeløp (årsbeløp). Lønnstrinn skal ikke meldes.

H. Iverksettelse

Ordningen innføres med virkning fra 1. juli 2001. Den omfater også løpende parallelle arbeidsforhold på ikrafttredelsestidspunktet. Disse skal tidligst innmeldes fra dette tidspunktet.

II. Flere arbeidsgivere og flere pensjonsordninger

Følgende kombinasjoner av arbeidsforhold følger tidligere retningslinjer:

 1. Kombinasjon av stillinger som professor/overordnet lege i statlig og kommunal/fylkeskommunal tjeneste og omvendt, hvor bistillingen følger hovedstillingens pensjonsordning, jf. rundskriv IE-2/78 fra SPK
 2. Kombinasjon av militærlege ved Forsvarets sanitet og lege ved kommunalt/fylkeskommunalt sykehus
 3. Kombinasjon av kommunal/fylkeskommunal sykepleierstillingen (f. eks i Pensjonsordningen for sykepleiere) og statlig undervisningsstilling i sykepleie.

Vedlegg: rundskriv IE-2/78 fra SPK
For Statens Pensjonskasse
For Kommunal landspensjonskasse
For De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Refert i styremøte i SPK 18.06.2001 

Hvordan melde inn pensjonsgivende tillegg?

Noen ansatte mottar pensjonsgivende tillegg hver måned. Tilleggene kan være faste eller variable. En ansatt kan også ha flere tillegg. Disse tilleggene skal rapporteres til oss.

Hvordan rapportere lærlinger

 • Fra 1. august 2021 har lærlinger og lærekandidater i staten rett til medlemskap for den verdiskapende delen av stillingen.
 • Lærlinger med to års læretid får fordelt lønnen som beskrevet under, og dere rapporterer prosentvis tilsvarende.
  • Første halvår får lærlingen utbetalt 30 prosent lønn
  • Andre halvår får lærlingen utbetalt 40 prosent lønn
  • Tredje halvår får lærlingen utbetalt 50 prosent lønn
  • Fjerde og siste halvår får lærlingen utbetalt 80 prosent lønn
 • En trainee eller en praktikant anses ikke som som en læring, og har dermed rett til medlemskap.
 • Lærlinger og lærekandidater rapporteres med stillingskoder 1362 og 1446, med aldersgrense 70 år.
 • Overtid er ikke pensjonsgivende, og lærlinger skal normalt ikke pålegges overtidsarbeid.

Hvordan rapportere timelønnede

Arbeidstakere som har varierende arbeidstid og arbeidsperioder, skal rapporteres til Statens pensjonskasse. Forutsetningen er at de har en arbeidsavtale som har varighet over èn måned.

Minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse er minimum 20 prosent stilling.

Den ansatte regnes også som medlem i Statens pensjonskasse når summen av flere stillinger hos ulike arbeidsgivere er minst 20 prosent stilling.

Fungering i midlertidig høyere stilling

Gjelder alle ansatte. Alle midlertidige stillinger med høyere lønn skal rapporteres som fungering, uavhengig av varighet. Husk å krysse av for fungering.

Medlemsandel på to prosent

Gjelder ansatte født 1962 eller tidligere:

 • Arbeidsgiver skal trekke to prosent medlemsinnskudd av den høyere lønnen i perioder med fungering, fra første dag, uavhengig av periodens varighet.
 • Hvis det i etterkant viser seg at fungeringen varte i mindre enn to år, så skal arbeidsgiver tilbakebetale differansen mellom medlemsinnskuddet i stillingen med høyere og lavere lønn til den ansatte.

Gjelder ansatte født 1963 eller senere:

 • Arbeidsgiver skal trekke to prosent medlemsinnskudd av den høyere lønnen i perioder med fungering, fra første dag, uavhengig av periodens varighet.
 • Arbeidsgiver skal ikke tilbakebetale medlemsinnskudd, selv om fungeringen viser seg å vare i under to år.

Eksempel: Kari Nordmann er rådgiver, men skal vikariere som avdelingsleder når sjefen er i fødselspermisjon. Lønnen hun får i vikariatet skal rapporteres til SPK. Husk å huke av for fungering.

Stillinger under minstegrensen skal også rapporteres

Ansatte med arbeidstid under minstegrensen for medlemskap skal rapporteres til oss. En ansatt kan ha krav på medlemskap dersom vedkommende har flere stillinger som samlet tilfredsstiller kravene til minstegrensen.

Reglene rundt minstegrensen er nylig endret. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker.

Hvordan beregner du stillingsstørrelsen

For å beregne stillingsstørrelsen som skal rapporteres, tar du utgangspunkt i timeantallet for full stilling. Som regel utgjør dette 37,5 timer i uken.

Sammenhengende perioder på under en måned gir ikke rett til medlemskap, selv om den ansatte jobber over minstegrensene i enkelte uker i denne perioden. Når timelønnede jobber ut over en måned, er det den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen per måned som rapporteres til oss.

Dersom du er usikker på om den ansattes stillingsstørrelse blir over eller under minstegrensen, anbefaler vi at du trekker pensjonsinnskudd fra første arbeidsdag. Viser det seg i ettertid at stillingsstørrelsen falt under minstegrensen, skal du tilbakebetale innskuddet til den ansatte.

Ekstraarbeid

Ekstraarbeid som utbetales som ekstra timelønn (ikke overtid eller fleksitid) er pensjonsgivende, men kun inntil 100 prosent stilling. Tid ut over 100 prosent skal derfor ikke rapporteres.

Ekstratimene regnes om til en prosentverdi og legges til den faste stillingsstørrelsen. Dette medfører et høyere pensjonsgrunnlag.

Rapportere stillingsstørrelse under sykmelding når medlemmet har jobbet ekstratimer

Dersom medlemmet har jobbet ekstratimer i tillegg til den kontraktsfestede stillingsstørrelsen, og deretter blir sykmeldt, skal dere rapportere den stillingsstørrelsen som medlemmet har i sin arbeidskontrakt.

Eksempel:
Medlemmet har arbeidskontrakt på 55 prosent stilling, men jobber en del ekstratimer slik at stillingsstørrelsen varierer fra måned til måned. Medlemmet blir etter en stund sykmeldt. Arbeidsgiver skal rapportere den stillingsstørrelsen medlemmet har i sin kontrakt i sykmeldingsperioden, altså 55 prosent stilling.

Hvordan melde timelønnede via lønnssystem 

Dersom du melder lønns- og stillingsdata via et lønnssystem, skal lønnssystemet kunne håndtere ekstraarbeid. Ta kontakt med din lønnssystemleverandør dersom du er usikker på eller ikke kjenner til hvordan du legger dette riktig inn i systemet.