Dette gjer du ved AFP

Når du skal hjelpe ein medarbeidar med å søkje avtalefesta pensjon (AFP), må du sende inn ei pensjonsmelding. Hugs at du tidlegast kan sende pensjonsmelding fire månader før pensjoneringsdatoen.

Pensjonsmeldingsskjemaet skal fyllast ut i samarbeid med den tilsette. AFP-skjemaet i Min virksomhet består av to delar, ein del som gjeld informasjon frå arbeidsgivar, og ein del som inneheld informasjon frå arbeidstakaren. Dersom den tilsette ikkje kan sitte saman med deg, må han eller ho sende nødvendig informasjon til deg.

Vi har laga ein pensjonsrettleiar spesielt retta mot arbeidstakaren, som vil gjere det enklare å førebu seg. Arbeidsgivar kan òg ha nytte av å lese denne.

Meld inn endringar i delvis AFP

Når medarbeidarar med delvis AFP endrar stillingsstorleik eller inntekt, må du melde dette til oss via pensjonsmeldingsskjema i Altinn. Storleiken på ein delvis AFP blir berekna ut frå forholdet mellom den tidlegare inntekta og den antatte framtidige inntekta, og derfor kan endringar i stillingsstorleik og inntekt påverke storleiken på pensjonen.

Logg inn i Min virksomhet

Den tilsette sitt ansvar

Medarbeidaren med AFP må fram til fylte 65 år sjølv melde frå til det lokale NAV-kontoret sitt når inntekta endrar seg. Etter fylte 65 år skal den tilsette melde lønnsendringane til Statens pensjonskasse. Det er fint om du som arbeidsgivar minner den tilsette om dette. 

Merk: Hugs at det ikkje er mogeleg å ha alderspensjon frå NAV og AFP samtidig. Om arbeidstakaren har teke ut alderspensjon frå folketrygda, må han kontakte NAV for å stoppe alderspensjonen seinast dagen før han tek ut AFP.