Sjekkliste - etteroppgjør AFP

Gå gjennom sjekklisten for å se hva som kan endre etteroppgjøret og hva du bør sende oss informasjon om. Det er mange som spør oss om feriepenger - feriepenger som er utbetalt samtidig med pensjon endrer ikke oppgjøret.

Det er bare inntekt som er tjent samtidig med AFP som skal være med i etteroppgjøret. Opplysningene om inntekt som vi får fra Skatteetaten viser når inntekten ble utbetalt, men ikke når den ble opptjent. Dersom du hadde inntekt før AFP startet, men som ble utbetalt først etter at pensjonen startet, må du sende oss dokumentasjon på dette.

Eksempel

Ola fikk AFP fra SPK 01.09.2019. I november 2019 fikk han etterbetalt 6 000 kroner fra arbeidsgiveren sin som følge av lønnsoppgjøret. Etterbetalingen var for perioden 01.05.2019– 31.10.2019. Derfor skal etterbetaling av lønn for perioden 01.05.2019–31.08.2019 ikke være med i etteroppgjøret.

Hva må du gjøre?

Send oss en bekreftelse fra arbeidsgiveren din som viser når inntekten er opptjent, når den ble utbetalt og beløpet før skatt.

Du kan sende dokumentasjonen via vårt sikre kontaktskjema på "mine sider". Du kan også sende dokumentasjonen per post til:

Statens pensjonskasse
Postboks 10 Skøyen
0212 Oslo

Det er bare inntekt som er opptjent samtidig med AFP som skal være med i etteroppgjøret. Vi får ikke opplysninger fra Skatteetaten som viser når næringsinntekten ble opptjent. Dersom du hadde AFP deler av året, må du informere oss om hvor mye av næringsinntekten din som ble opptjent i perioden som du ikke hadde AFP. 

Eksempel

Gro fikk AFP fra 01.07.2020. Når vi beregner etteroppgjøret hennes, skal vi se bort fra inntekten som er opptjent fra januar til og med juni fordi hun ikke fikk AFP i denne perioden. Gro hadde en næringsinntekt på 120 000 kroner i 2020, der 100 000 kroner ble opptjent før AFP startet 01.07.2020, og 20 000 kroner etter pensjonen startet. Vi holder derfor 100 000 kroner utenfor etteroppgjøret for 2020.  

Hva må du gjere?

 • Send oss kopi av skatteoppgjøret
 • Dersom næringsinntekten ikke er jevnt fordelt gjennom året, må du dokumentere hvor mye av næringsinntekten som er opptjent i perioden du ikke fikk AFP. Dette må bekreftes av en regnskapsfører.

Du kan sende dokumentasjonen via vårt sikre kontaktskjema på "mine sider". Du kan også sende dokumentasjonen per post til:

Statens pensjonskasse
Postboks 10 Skøyen
0212 Oslo

 

Hvis du har vært i frivillig og/eller beordret tjeneste i 

 • den offentlige helse- og omsorgstjeneste og sosialtjeneste og kommunens folkehelsearbeid
 • private virksomheter som i henhold til lov eller avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester til befolkningen

og tjenesten har vært knyttet til håndteringen av koronapandemien, skal lønnen du har hatt i denne tjenesten ikke føre til avkorting av AFP.

Har du vært i pandemirelatert tjeneste og blitt sykmeldt, skal sykepengene fra denne tjenesten heller ikke føre til avkorting av AFP.

For 2020 gjelder unntaksreglene for inntekt du har hatt i tidsrommet 17. mars til 31. desember.

Hva må du gjøre?

Du må selv legge frem dokumentasjon dersom du har hatt inntekt relatert til koronapandemien. Statens pensjonskasse får ikke direkte informasjon fra arbeidsgiveren din om inntekt som stammer fra slikt arbeid.

Send oss en bekreftelse fra arbeidsgiveren din som viser

 • at inntekten stammer fra frivillig eller beordret tjeneste i helse- og omsorgstjenesten i forbindelse med koronapandemien
 • når inntekten er opptjent
 • når inntekten ble utbetalt og
 • beløpet før skatt

Du kan sende dokumentasjonen via vårt sikre kontaktskjema på "mine sider". Du kan også sende dokumentasjonen per post til:

Statens pensjonskasse
Postboks 10 Skøyen
0212 Oslo

Noen typer erstatningsutbetalinger skal holdes utenfor etteroppgjøret. Opplysningene om inntekt som vi får fra Skatteetaten, viser ikke om du har hatt slik inntekt. Du må derfor informere oss dersom du har fått erstatningsoppgjør for inntektstap etter

 • skadeerstatningsloven § 3-1,
 • yrkesskadeforsikringsloven § 13, eller
 • pasientskadeloven § 4 første ledd. 

Hva må du gjøre?

Send oss en bekreftelse fra den som har utbetalt erstatningen. Bekreftelsen må vise hvilken lov og paragraf erstatningen er beregnet etter, hvilken periode erstatningen gjelder, når erstatningen ble utbetalt og beløpet før skatt.

Du kan sende dokumentasjonen via vårt sikre kontaktskjema på "mine sider". Du kan også senda dokumentasjonen per post til:

Statens pensjonskasse
Postboks 10 Skøyen
0212 Oslo

I etteroppgjøret vurderer vi om du fikk korrekt AFP ut fra inntekten som fremgår av skatteoppgjøret ditt. Dersom Skatteetaten har endret inntekten din fordi du har klaget pa på skatteoppgjøret eller har endret skattemeldingen etter leveringsfristen for skattemeldingen, må du sende oss det nye skatteoppgjøret.

Hva må du gjøre?

Send oss kopi av det endrede skatteoppgjøret. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke sender kvittering på mottatt dokumentasjon. 

Du kan sende dokumentasjonen via vårt sikre kontaktskjema på "mine sider". Du kan også sende dokumentasjonen per post til:

Statens pensjonskasse
Postboks 10 Skøyen
0212 Oslo