Åttifem- / 85-årsregelen

Du kan som hovudregel ta ut alderspensjon frå Statens pensjonskasse inntil tre år før aldersgrensa dersom summen av alderen din og oppteningstida di er minst 85 år.

Medlem med aldersgrense 65 år kan dermed ta ut pensjon når han/ho har blitt 62 år dersom han/ho har minst 23 års oppteningstidOpptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening. Regelen gjeld medlemmar som har særaldersgrenseSæralders­grenseNokre stillingar har lågare aldersgrense enn 70 år. Det kallar vi særaldersgrense.Mer om Særalders­grense.