Artikkel

Erstatningsordning for vernepliktige og sivilforsvaret

Ordningen gjelder yrkesskade som du pådrar deg under avtjening av vernepliktig i Forsvaret eller i tjeneste for Sivilforsvaret. Mens du er i tjeneste, er du dekket av to ulike ordninger og regelverk; forsvarsloven og yrkesskadeforsikringsloven.

Soldat i vinterlandskap. Foto

Foto: Forsvaret

Slik er prosessen for vernepliktige

  1. Forsvaret melder inn skaden til NAV. Du kan undersøke med NAV om dette er gjort og eventuelt selv melde skaden til NAV.
  2. Du må selv søke om ménerstatning hos NAV. Vedtaket fra NAV er nødvendig i saker om engangserstatning etter forsvarsloven, ikke i yrkesskadesaker.
  3. Du melder skaden inn som en yrkesskade til oss så snart som mulig. Last ned ned skademeldingsskjema og fyll ut. Du må be Forsvaret fylle ut del to av skjemaet. Deretter sendes skjemaet inn samlet eller hver del for seg, enten elektronisk via kontaktskjemaet på Min side eller i posten til Statens pensjonskasse, postboks 10 Skøyen, 0212 Oslo.
  4. Vi undersøker om skaden du har kan gi rett til erstatning som yrkesskade og/eller etter forsvarsloven.
  5. Vi ser på søknaden din og tar kontakt med deg i løpet av 30 dager for å klargjøre prosessen videre og undersøke om om du har krav på yrkesskadeerstatning. Dersom vi trenger mer informasjon tar vi kontakt med deg.

Erstatningens størrelse

Størrelsen på engangserstatningen etter forsvarsloven beregnes ut fra den medisinske invaliditetsgraden skaden har medført. Størrelsen på erstatningen er også avhengig av om skaden har skjedd i eller utenfor tjenesten.

Ved 100 prosent medisinsk invaliditet er erstatningen 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G), dersom skaden er oppstått i tjenesten og har sammenheng med denne. Erstatningen reduseres etter graden av medisinsk invaliditet og ytes ned til 2 prosent medisinsk invaliditet.

For skader som skjer på fritiden, eller som ikke har sammenheng med tjenesten, er maksimal erstatning 7,5 G. Engangserstatning for skader som oppstår utenfor tjenesten forutsetter en medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.

Vilkår for erstatning

Det er et vilkår for å få erstatning etter forsvarsloven at skaden eller sykdommen resulterer i varig mén som kan uttrykkes i en medisinsk invaliditetsgrad.

Vi bruker invaliditetsgraden som er fastsatt av NAV for å beregne erstatninger etter forsvarsloven. NAV innhenter spesialisterklæring for å fastsette medisinsk invaliditet. Dersom invaliditetsgrad ikke er fastsatt av NAV eller er lavere enn 15 prosent, ber vi Forsvarets sanitet om å fastsette medisinsk invaliditet.

Erstatning til etterlatte

Ved dødsfall som følge av skade eller sykdom som er påført under førstegangstjenesten, har de etterlatte krav på erstatning. Etterlatte vil si barn, ektefelle, samboer som er likestilt med ektefelle – eller annen voksen person som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.

Dersom avdøde ikke hadde forsørgeransvar, utbetales 4 G til foreldre eller personer som har stått i foreldrenes sted. Dersom avdøde ikke har gjenlevende foreldre utbetales 2 G til dødsboet.