Veteraner og uføre­pensjon

Noen veteraner har krav på uførepensjon fra Statens pensjonskasse.

Ikke eget regelverk for soldater

Skal du ha rett til uførepensjon fra Statens pensjonskasse (SPK), må du være ansatt i en stilling som gir medlemskap i SPK når uførheten oppstår, eller tidligere ha vært medlem i SPK eller annen offentlig tjenestepensjonsordning i til sammen tre år. Det er ikke et eget regelverk for veteraner på dette området.

Hva har veteranene rett til?

Dersom du er ansatt i Forsvaret i utenlandstjenesten, er du medlem i SPK. Blir du ufør under tjenesten, har du derfor rett til uførepensjon fra SPK. Du må også søke NAV om uførepensjon. Normalt vil du bare ha krav på uførepensjon hos NAV dersom du er 50 prosent ufør, men dette er ikke et krav hos SPK. Retten til uførepensjon gjelder fra første dag av medlemskapet, med følgende unntak: Dersom uførheten oppstår i løpet av de to første årene av medlemskapet, har du ikke rett til uførepensjon dersom du allerede hadde symptomer på sykdommen da du ble medlem.

Har du tidligere vært medlem i SPK eller annen offentlig tjenestepensjonsordning i minst tre år, har du en såkalt oppsatt rett. Det betyr at du kan ha rett til uførepensjon selv om du ikke er aktivt medlem når uførheten inntreffer. Også for denne gruppen vil uførepensjon bli innvilget hvis NAV innvilger uførepensjon. Oppsatt pensjon beregnes imidlertid på en annen måte enn om du hadde vært aktivt medlem da uførheten oppsto.

Dersom du tidligere har vært medlem i SPK eller annen offentlig tjenestepensjonsordning i til sammen mindre enn tre år, vil du ikke ha rett til en oppsatt uførepensjon, fordi medlemskapet har vart for kort.

Hver sak behandles individuelt

Forutsatt at vilkårene oppfylles, vil størrelsen på uførepensjonen fra SPK bli beregnet i hver enkelt sak, og avhenger av den enkeltes tjenestetid, lønn osv.