Hvor lenge lønner det seg å jobbe etter fylte 67 år?

Begynner du å nærme deg pensjonsalderen, men har lyst til å fortsette å jobbe etter fylte 67 år? Da er det viktig å vite at tjenestepensjonen fra SPK reduseres etter en viss tid på grunn av samordningen med folketrygden. Derfor er det viktig at du sjekker hva som skjer med pensjonen din om du fortsetter å jobbe, og vurderer alternativene dine.

Illustrasjon - to som snakker om pensjon ved et skrivebord

Alderspensjon fra folketrygden (NAV) er utformet slik at jo lenger du jobber, jo mer får du i pensjon. Offentlig tjenestepensjon for deg født i 1962 eller tidligere er derimot utformet annerledes. Dersom du fortsetter å jobbe etter at du har fylt 67 år, vil tjenestepensjonen fra SPK på et tidspunkt bli redusert.

Bruk vår pensjonskalkulator - sjekk hva som skjer med din pensjon!

Hvordan det vil påvirke din pensjon å jobbe etter du har fylt 67 år kan du beregne ved å logge inn på Min side og bruke pensjonskalkulatoren. Her kan du se hva du får i pensjon ved ulike uttakstidspunkt, og sammenligne disse.

Jobbe etter fylte 67 år

De fleste stillinger i staten har aldersgrense 70 år, men de fleste velger å gå av ved 67 år. På grunn av aldersgrensen må du gjøre en avtale med din arbeidsgiver hvis du ønsker å arbeide utover 70 år. Vår pensjonskalkulator beregner ikke alderspensjon ved uttak etter 70 år. Ta derfor kontakt med oss dersom du trenger en prognose på dette. Du blir alltid trukket to prosent av lønn så lenge du arbeider i en stilling som gir pliktig medlemskap hos oss.

Jobber du lenger får du mer i pensjon fra NAV, og mindre fra SPK

Offentlig tjenestepensjon garanterer en samlet pensjon fra folketrygden og SPK på en viss andel av sluttlønn ved full opptjening, hvis du tar ut pensjon fra SPK og NAV samtidig. Hoveddelen av pensjonen kommer fra folketrygden og delen fra SPK skal utgjøre det som mangler for at du når det garanterte nivået.

Dersom du fortsetter å jobbe etter 67 år, og ikke tar ut pensjon verken fra folketrygden eller SPK, vil den totale pensjonen din fortsette å øke. Dersom du velger å jobbe lenger enn til et gitt tidspunkt vil pensjonen fra SPK bli lavere enn om du slutter før dette tidspunktet (se tabell lenger ned i denne artikkelen).

Viktig: tidlig uttak fra NAV kan gi lavere pensjon totalt

De fleste har mulighet til å ta ut alderspensjon fra NAV fra 62 år og fortsette å jobbe. På den måten vil du i en periode få både lønnsinntekt og pensjon. Men dersom du tar ut pensjon fra NAV før du tar ut alderspensjon fra SPK, og fortsetter å jobbe etter 67 år, risikerer du at den totale pensjonen fra NAV og oss blir lavere. 

Gjør en helhetsvurdering og finn ut hva som er best for deg

Selv om pensjonen reduseres, vil mange ønske å jobbe og ha 100 prosent lønn i noen år til før de går av og får lavere inntekt fra pensjon. Hvor lenge du skal jobbe må derfor være en helhetsvurdering av livssituasjon, økonomi og ønsket om å fortsette i arbeid.

Når får du mest i alderspensjon fra SPK?

På hvilket tidspunkt tjenestepensjonen blir størst avhenger av flere variabler, og dette må beregnes individuelt. Som hovedregel får du mest i pensjon fra SPK ved å jobbe fram til du har kompensert for levealdersjustering av tjenestepensjonen, og tar ut alderspensjon fra NAV og SPK samtidig. Andre faktorer, som hvor mye opptjening du har i NAV, har også betydning.

Du kompenserer for levealdersjusteringen ved å jobbe fram til du når en viss alder som er beregnet for ditt årskull og du har full opptjening i tjenestepensjonsordningen (se tabell under). Full opptjening er 30 år i 100 prosent stilling.

Årskull

Fyller 67 år i

Fra denne alderen kan du forvente at pensjonen blir redusert

1950

2017

67 år 8 måneder

1951

2018

67 år 9 måneder

1952

2019

67 år 11 måneder

1953

2020

68 år

1954 *

2021

69 år og 2 måned

1955

2022

69 år og 3 måneder

1956

2023

69 år og 5 måneder

1957

2024

69 år og 7 måneder

1958

2025

69 år og 9 måneder

1959

2026

69 år og 11 måneder

1960

2027

70 år og 1 måned

1961

2028

70 år og 3 måneder

1962

2029

70 år og 6 måneder

Fortsetter du å jobbe etter du har nådd alderen som er beregnet, reduseres altså den totale pensjonen hvis du tar ut alderspensjon fra folketrygden og Statens pensjonskasse på forskjellig tidspunkt.

Alle beregningene er basert på prognoser fra NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB).

* Årskullene født fra og med 1954 bruker en litt annen regnemåte enn årskullene før, men effekten er den samme.