Eksempel

Samordning for deg født 1943-1953.
  • Fødselsår 1953.
  • Forholdstall ved 67 år er for årskullet anslått til 1,055.
  • Alderspensjonen fra folketrygden er 195 000 kroner.
  • Pensjonsgrunnlaget i Statens pensjonskasse er 350 000 kroner. Brutto tjenestepensjon blir 350 000 kroner x 66 % =  231 000 kroner.
  • Samordningsfradraget for folketrygden er 171 000 kroner.
  • Uttak alderspensjon fra folketrygden og Statens pensjonskasse ved 67 år. Dette betyr at brutto tjenestepensjon, samordningsfradraget og alderspensjonen fra folketrygden skal divideres med forholdstallet som gjelder ved 67 år, det vil si 1,055.   
Pensjonsberegning Levealdersjustering Pensjon etter levealdersjustering
Brutto tjenestepensjon kr 231 000/1,055 kr 218 957
- Samordningsfradrag kr 171 000/1,055 kr 162 085
= Netto tjenestepensjon   kr   56 872
+ Alderspensjon fra folketrygden kr 195 000/1,055 kr 184 834
= Samlet pensjon   kr 241 706

Kilde:
Arbeids- og inkluderingsdepartementet - Høringsnotat 20.november 2009 - Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor.