Født 1962 eller tidligere

AFP og inntekt

I søknaden om AFP er det viktig at du gir oss beskjed om kor mykje du kjem til å tene i tillegg til pensjonen.

Dersom det viser seg at den reelle inntekta di vil avvike med meir enn 15 000 kroner per år frå den sannsynlege inntekta du har oppgitt, må du gi oss skriftleg beskjed om det. Då reknar vi ut ein ny pensjonsgrad og justerer pensjonsutbetalinga.

Du må melde frå om endring av inntekt

Dersom du tener meir eller mindre enn det du oppgav da du søkte om AFP, må du melde frå om at inntekten din er endret. 

  • Før du fyller 65 år
    Du må melde frå til NAV. De vil rekne ut AFP-en din på nytt, med ny pensjonsgrad.
  • Frå du fyller 65 år
    Du må melde frå til SPK. Bruk vårt kontaktskjema, og opplys da om ny årsinntekt. Vi vil rekne ut AFP-en din på nytt, med ny pensjonsgrad. 

Dersom du har delvis AFP, men skal slutte å jobbe og ta ut hel AFP, så får vi melding om dette frå din arbeidsgivar. Det er likevel viktig at du melder frå til oss om total årsinntekt. NB: Dette gjeld berre viss du tar ut hel AFP etter at du har fylt 65 år.

Kva er inntekt?

All pensjonsgivande inntekt i folketrygda vil føre til avkorting av AFP. Dette inkluderer både lønns- og næringsinntekt og honorar. Ønskjer du meir informasjon om pensjonsgivande inntekt i folketrygda, sjå folketrygdlova. Nokon typar inntekt relatert til koronapandemien vil ikkje påverka AFP. Sjå meir om dette på sidan for arbeid relatert til koronapandemien.

Har du gått rett frå full stilling til 100 prosent AFP, vil inntekt som er pensjonsgivande, men som skriv seg frå det avsluttede arbeidsforholdet, ikkje påverke AFP. Det gjeld sjølv om utbetalingen skjer etter at AFP har kommet til utbetaling.

Har du tatt ut mindre enn 100 prosent AFP, vil pensjonsgivande inntekt som er tent opp etter at du tok ut AFP første gong føre til avkorting av AFP.

Det er skattemyndigheitene som fastset kva som er pensjonsgivande og ikkje.

Den månadlege utbetalinga vert rekna som ei førebels utbetaling. Den endelege berekninga er fyrst klar etter at inntekta som du har meldt, er kontrollert mot likninga for året. Du må sjølv sjekke at du har meldt riktig forventa inntekt - og du må sjølv melde frå om endringar i inntekt til Statens pensjonskasse. 

Feriepengar

Har du gått rett frå full stilling til 100 prosent AFP, vil feriepengar som skriv seg frå det avsluttede arbeidsforholdet, ikkje påverke AFP. Det gjeld sjølv om utbetalinga skjer etter at AFP har kommet til utbetaling.

Har du tatt ut mindre enn 100 prosent AFP, vil feriepengar som er tent opp etter at du tok ut AFP første gong føre til avkorting av AFP. Du må passe på at feriepengane er rekna med i inntekten du har meldt fra om.

Utrekning av pensjonsgrad

Beløpet på 15 000 kroner er eit toleransebeløp for eventuell ny utrekning av pensjonen, og ikkje eit fribeløp. Når den pensjonsgivande inntekta er større enn toleransebeløpet på 15 000 kroner, vert pensjonen redusert i forhold til ei utrekna pensjonsgrad. Den nye pensjonsgraden vert berekna ut frå pensjonsgivande inntekt, inkludert toleransebeløpet på 15 000 kroner.

Utrekning av pensjonsgraden skjer slik:

(Forventa framtidig inntekt / tidlegare inntekt*) x 100 = X
Vi stryk desimalane og rekner med heile prosent. Pensjonsgraden er lik 100 - X.

Redusert AFP vert fastsett ved at full AFP vert multiplisert med pensjonsgraden.

* Tidlegare inntekt vert fastsett av NAV då du tok ut AFP. Tidlegare inntekt vert rekna ut på grunnlag av dei tre beste av dei fem inntektsåra før året før pensjoneringsåret.

Døme 1

Per har teke ut AFP, men forventar å tene litt på småjobbar det komande året. Forventa framtidig inntekt er 75 000 kroner. Tidlegare inntekt er fastsett av NAV til 425 000 kroner. Pensjonsgraden til Per vert rekna ut slik: (75 000/425 000) x 100 = 17,64. 100 - 17 = 83. Pensjonsgraden til Per er 83.

Etteroppgjer

Kvart år når skattelikninga ligg føre, reknar vi ut eit etteroppgjer. NAV reknar ut etteroppgjeret når du er mellom 62 og 64 år. Frå året du fyller 65 år er det Statens pensjonskasse som reknar ut etteroppgjeret.

Viss det viser seg at din faktiske inntekt etter at du gjekk av med pensjon avviker med meir enn 15 000 kroner frå den inntekta pensjonen er rekna ut etter, fastset vi ein ny pensjonsgrad. Du får då anten etterbetalt pensjon, eller må betale tilbake dersom du har fått for mykje utbetalt.

Døme 2

Per i døme 1 forventa ei framtidig inntekt på 75 000 kroner. Når likninga for året ligg føre, viser det seg likevel at inntekta vart litt høgare enn forventa. Inntekta vart på 88 000 kroner. Differansen mellom forventa inntekt og faktisk inntekt er på 13 000 kroner. Beløpet er innanfor toleransebeløpet på 15 000 kroner og vil ikkje føre til endring i pensjonen.

Døme 3

Per i døme 1 forventa ei framtidig inntekt på 75 000 kroner. Når likninga for året ligg føre, viser det seg likevel at inntekta vart litt høgare enn forventa, og Per har ikkje gjeve beskjed om endra framtidig inntekt. Inntekta vart på 105 000 kroner. Differansen mellom forventa inntekt og faktisk inntekt er over toleransebeløpet på 15 000 kroner. 

Per vil få eit brev med nærare forklaring på etteroppgjeret. Dersom deler av inntekta skal haldast utenfor etteroppgjøret, må Per dokumentere dette. Se sjekklista for kva som må dokumenteras. Viss heile inntekta skal inngå i etteroppgjeret vil ny pensjonsgrad verte: (105 000/425 000) x 100 = 24,70. 100 - 24 = 76. Per sin pensjonsgrad er 76. Pensjonen vil verte endra i forhold til ny grad, og vi vil vurdere å krevje tilbake for mykje utbetalt pensjon.