Ektefelle­pensjon varer hele livet

Et ekteskap varer til døden skiller dere ad, og for en gjenlevende ektefelle er det trygt å vite at ektefellepensjonen i Statens pensjonskasse varer livet ut. Ektefellepensjonen gir dine etterlatte en ekstra sikkerhet i hverdagen. Medlemskapet i Statens pensjonskasse er derfor et gode for flere enn deg.

 

Når bør du tenke på ektefellepensjon?

 • Når du begynner i ny jobb
 • Når du gifter deg eller inngår partnerskap
 • Når du skiller deg
 • Når du får egne barn
 • Når du blir rammet av alvorlig sykdom
 • Når du tenker på konsekvensene for din families framtid uten deg
 • Når du skal tegne forsikringer eller ta opp lån

Hva er ektefellepensjon?

Skulle du dø vil gjenlevende ektefelle/registrert partner og eventuelt fraskilte ektefelle, motta etterlattepensjon. Pensjonen skal bidra til trygge og forutsigbare økonomiske rammer i en krevende hverdag.

Hvem får pensjon

 • Din ektefelle, registrerte partner eller fraskilte ektefelle kan ha rett til ektefellepensjon. Dersom du har vært gift flere ganger, vil pensjonen bli fordelt mellom de tidligere ektefellene ut fra hvor lenge du var gift med hver enkelt. .
 • Din samboer har ikke rett til ektefellepensjon.
 • Din ektefelle, partner eller fraskilte ektefelle trenger ikke selv være medlem av Statens pensjonskasse for å få ektefellepensjon.
 • Etterlattepensjon utbetales livsvarig såfremt den gjenlevende ikke gifter seg på nytt.

Hvordan søke pensjon

 • Din ektefelle, partner eller fraskilte ektefelle trenger ikke søke om ektefellepensjon. Unntaket er dersom du dør før du blir pensjonist, og du arbeider i en stilling uten medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Statens pensjonskasse får beskjed fra NAV om dødsfall og tar så kontakt med etterlatte.

Beregning og størrelse

 • Ektefellepensjon beregnes i forhold til din opptjeningstid. Inn i opptjeningstiden regnes også de årene du kunne ha jobbet fram til aldersgrensen. Full opptjening er 30 år i 100 prosent stilling.
 • Ektefellepensjonen blir enten nettoberegnet eller bruttoberegnet. Hvilken variant avhenger blant annet av når du ble medlem første gang, når dere giftet dere/inngikk partnerskap og når gjenlevende er født.
 • Dersom ektefellepensjonen blir nettoberegnet, får din ektefelle eller partner ni prosent av ditt pensjonsgrunnlag.. Det betyr at med et pensjonsgrunnlag på 400 000, vil den gjenlevende få en årlig pensjon på 36 000 kroner. Denne pensjonen påvirkes ikke av etterlattes egen arbeidsinntekt, pensjon eller ytelser fra folketrygden.
 • Dersom etterlattepensjonen bruttoberegnes, får din ektefelle eller partner 60 prosent av hva du ville fått i alderspensjon.  Det betyr at den gjenlevende får 144 000 kroner i pensjon dersom din alderspensjon er 240 000 kroner. Pensjonen kan bli redusert på grunn av samordning med gjenlevendes arbeidsinntekt, egen pensjon eller ytelser fra folketrygden.
 • Din(e) etterlatte er garantert en regulering av pensjonen tilsvarende gjennomsnittlig lønnsvekst frem til han/hun fyller 67 år. Fra fylte 67 år blir reguleringen justert ned med 0,75 prosent.
 • Den/de gjenlevende må betale inntektsskatt av ektefellepensjonen.

Finn ut mer om ektefellepensjon

Regelverket for ektefellepensjon er komplisert, og vi anbefaler at du setter deg grundig inn i hva som vil påvirke din ektefelles eller partners eventuelle pensjon. Ta kontakt med din nærmeste overordnede eller den pensjonsansvarlige på arbeidsplassen din.  De kan veilede deg når det gjelder vilkår, beregning og effekt av ektefellepensjon.