Bytter du jobb kan du fortsatt ha rettigheter hos oss

Hvis du bytter jobb til en arbeidsgiver som ikke har tjenestepensjon i Statens pensjonskasse (SPK), er du ikke lenger medlem hos oss. Du kan fortsatt ha rett til alders- , uføre- og etterlattepensjon fra oss som tidligere medlem. Hvorvidt du bytter jobb til en arbeidsgiver i privat eller offentlig sektor har ulik effekt på pensjonen din.

presentasjon

Alderspensjon

Som tidligere medlem har du rett til en framtidig alderspensjon dersom du oppfyller krav til medlemstid. Du vil få informasjon fra oss om din pensjon når du nærmer deg pensjonsalder.   

presentasjon

Uførepensjon

Har du vært medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning i minst tre år, og har fått innvilget uføretrygd fra folketrygden (NAV), kan du ha rett til uførepensjon fra oss. Du må selv søke hos oss.

presentasjon

Etterlattepensjon

Dine etterlatte kan har rett til etterlattepensjon dersom du har vært medlem hos oss eller i en offentlig tjenestepensjonsordning i minst tre år. Etterlatte trenger ikke søke.

Disse rettighetene endres når du ikke lenger er medlem

  • Som tidligere medlem har du ikke rett til AFP fra oss.
  • Har du boliglån hos oss mister du den gunstige boliglånsrenten. Renten oppjusteres med to prosentpoeng og eventuell avdragsfrihet bortfaller.
  • Yrkesskadeforsikringen hos oss opphører. Du vil heller ikke være dekket av vår gruppelivsordning. Sjekk hvilke forsikringer du har hos din nye arbeidsgiver.
  • Pensjonen beregnes annerledes enn om du var var medlem på pensjoneringstidspunktet. Det er andre krav til full opptjeningstid når du ikke lenger er medlem.

Bytter du jobb innen offentlig sektor tar du med pensjonsopptjening over i ny ordning

De fleste arbeidsgivere i stat, kommune, helseforetak og forskning/undervisning har en offentlig tjenestepensjonsordning som er omfattet av overføringsavtalen. Det betyr at du tar med deg opptjente rettigheter dersom du bytter jobb innen offentlig sektor.

Når du går av med pensjon får du pensjonen beregnet etter samlet medlemstid i alle ordningene. Dette går automatisk. Den siste pensjonsordningen du var medlem av henter inn informasjon om tidligere medlemsforhold, beregner og utbetaler pensjonen. Oversikt over tjenestepensjonsordninger omfattet av overføringsavtalen

Bytter du jobb til privat sektor stanser pensjonsopptjeningen din hos oss

Dersom du bytter til en jobb i privat sektor meldes du ut av SPK og  pensjonsopptjeningen din hos oss stanser. Du får beregnet en framtidig pensjon ut fra tiden du var medlem. 

Dersom du senere i arbeidskarrieren din igjen får en jobb med pensjon i SPK, bygger du videre på opptjeningen du har hos oss.