Etterlattepensjon etter tidligere medlemmer

Medlemskap i Statens pensjonskasse gir også trygghet for etterlatte. Du som er pårørende til et tidligere medlem i Statens pensjonskasse, kan ha rett til ektefellepensjon og barnepensjon.

Publisert 28.10.2021

Dersom avdøde arbeidet hos en arbeidsgiver med tjenestepensjon i Statens pensjonskasse (SPK) tidligere i arbeidskarrieren, kan etterlatte ha rett til etterlattepensjon fra oss. Avdøde må da ha vært medlem i SPK og eventuelt andre offentlige tjenestepensjonsordninger i til sammen tre år.

Etterlattepensjon er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon.

Hvem har rett til etterlattepensjon?

 • Ektefelle/registrert partner har rett til ektefellepensjon. Pensjonen utbetales livet ut, men opphører dersom gjenlevende gifter seg på nytt.
 • Barn under 20 år har rett til barnepensjon.
 • Samboere har ikke rett til etterlattepensjon fra SPK.
 • Fraskilte ektefeller kan ha rett til pensjon så lenge de ikke er gift på ny. 

Det er den siste offentlige tjenestepensjonsordningen avdøde var medlem av som beregner og utbetaler pensjon til etterlatte.

Det er ikke nødvendig å registrere familie/pårørende hos oss. Vi får informasjon direkte fra Folkeregisteret. 

Viktig å vite for etterlatte etter tidligere medlemmer

 • Vi får melding om dødsfall fra folkeregisteret. Som hovedregel utbetaler vi etterlattepensjon automatisk til ektefelle/partner og barn. Vi tar kontakt dersom vi trenger mer informasjon for å kunne utbetale pensjon. 
 • Hvis avdøde bodde i utlandet, bør etterlatte ta kontakt med oss. Det samme gjelder dersom etterlatte bor i utlandet.
 • I noen tilfeller må etterlatte søke om gjenlevendepensjon i folketrygden (NAV) før vi kan utbetale etterlattepensjon fra SPK. Vi tar kontakt hvis dette gjelder deg.
 • Det tar vanligvis 2 til 3 måneder fra vi mottar melding om dødsfall til første utbetaling av etterlattepensjon. Du får brev fra oss noen uker før den første utbetalingen om størrelsen på pensjonen.
 • NAV utbetaler pensjon på våre vegne omkring den 20. hver måned.

Slik beregnes etterlattepensjon etter tidligere medlemmer

Ektefellepensjon 

Ektefellepensjon beregnes på to ulike måter, enten som en netto- eller bruttopensjon.  Hvilken beregningsmåte som gjelder, avhenger av flere faktorer:

 • når avdøde ble medlem i SPK
 • når ekteskapet ble inngått med avdøde
 • fødselsåret til gjenlevende

Pensjonens størrelse er også avhengig av avdødes årslønn og hvor lenge avdøde var medlem i Statens pensjonskasse. Full pensjon forutsetter full opptjeningstid.

For tidligere medlemmer vil full opptjeningstid være antall år fra første innmelding i SPK, og fram til aldersgrensen (normalt 70 år). Full opptjeningstid kan imidlertid ikke være mindre enn 30 år, eller mer enn 40 år.

Eksempel:

Avdøde ble medlem i SPK første gang som 28-åring. Det innebærer at det var 42 år fram til aldersgrensen (70 år er den alminnelige aldersgrensen i staten). Regnestykket blir da 70 år (aldersgrense) - 28 år (alder første innmelding) =  42 (differansen).

Men fordi full opptjeningstid ikke kan være mer enn 40 år, vil vi i beregning av pensjonen bruke 40 år som krav til full opptjening.

Barnepensjon

Barnepensjon utgjør 15 prosent av pensjonsgrunnlaget til avdøde ved full opptjeningstid i den offentlige tjenestepensjonsordningen. For tidligere medlemmer er full opptjeningstid mellom 30 og 40 år (se eksempel nederst på siden). Ved kortere opptjeningstid blir pensjonen redusert forholdsmessig. Hvis familien har flere barn under 20, får hvert barn beregnet barnepensjon som beskrevet ovenfor.  

Barnepensjon kommer i tillegg til annen støtte som barnet får fra folketrygden (NAV). Størrelsen på pensjonen blir ikke påvirket av barnets inntekt. 

Barnepensjon utbetales månedlig til og med den måneden barnet fyller 20 år.